บุคคลสำคัญ

 

บุคคลสำคัญ

ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  บัวศรี     568

สมเด็จพระราชมุนี (สมเด็จเจ้าพะโคะ)    879

พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์ ณ นคร)    365

หลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์)    914

พระธรรมโมลี (เกตุ ติสฺสโร)    957

พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร    1,642

ดูทั้งหมด


 

ปราชญ์ชาวบ้าน

ฉิ้ว ทิพย์วารี    150

นครินทร์ ชาทอง    3,461

อิ่ม จิตต์ภักดี    1,523

กั้น ทองหล่อ    2,461

สมบูรณ์ ทิพย์ฉุย    1,178

พิชัย แก้วขาว     2,066

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2023