บุคคลสำคัญ

 

บุคคลสำคัญ

พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์ ณ นคร)    39

หลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์)    489

พระธรรมโมลี (เกตุ ติสฺสโร)    519

พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร    834

พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม (พ่าย)    482

พระยาตานี (ขวัญซ้าย)    593

ดูทั้งหมด


 

ปราชญ์ชาวบ้าน

นครินทร์ ชาทอง    2,509

อิ่ม จิตต์ภักดี    1,249

กั้น ทองหล่อ    1,776

สมบูรณ์ ทิพย์ฉุย    1,075

พิชัย แก้วขาว     1,889

สมใจ ศรีอู่ทอง    5,447

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2023