ติดต่อเรา

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

   074-282374
   074-282387

ที่อยู่

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024