28th May 2024

Blog

      ผมเข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อว้นที่ 1 กรกฎาคม 2537 ตลอดเวลาเกือบ 25 ปี  ได้เข้ากิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเท่าที่โอกาสและเวลาจะอำนวยให้...
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กว่า 1,000 คน จะใช้เวลาช่วงปิดภาคการศึกษา เดือนธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา และกิจกรรมจิตอาสา 9 โครงการใน 6 จังหวัดภาคใต้ คือสงขลา พัทลุง...
       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเสวนา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่” เพื่อร่วมรับฟังมุมมองการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรที่ มุ่งเน้นการบูรณาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ...
      เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้พบผู้นำนักศึกษาจากสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิธีถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวน...
     ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์...
     วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์...
      เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561...
      วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี...
        เมื่อวันที่ 7 กันยายน  พ.ศ. 2562 เวลา 16.20 น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี...