อธิการบดี

อธิการบดี ม.อ. หนุนกิจกรรมจิตอาสา เปรียบเหมือนเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีในจิตใจเยาวชน

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กว่า 1,000 คน จะใช้เวลาช่วงปิดภาคการศึกษา เดือนธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา และกิจกรรมจิตอาสา 9 โครงการใน 6 จังหวัดภาคใต้ คือสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล กระบี่ และนครศรีธรรมราช โดยนอกจากจะเข้าศึกษาวิถีชีวิตชุมชน เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่มีสอนในห้องเรียนและกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นแล้ว นักศึกษาเหล่านี้ยังเข้าสร้างพัฒนาสถานที่เพื่อการเรียนรู้ให้กับชุมชน เช่น การสร้างห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ตามความต้องการของชุมชน ปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์ ให้บริการวิชาการขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวให้โอวาทและเป็นกำลังใจแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการว่า งานจิตอาสาและการออกค่ายอาสาพัฒนา นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ชุมชนและสังคมสังคมแล้ว ยังทำให้นักศึกษาได้ออกไปใช้ความรู้ที่เรียนมา และออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน ซึ่งคนในชุมชนต่างมีความคาดหวังให้นักศึกษาเข้าไปมีบทบาทต่อท้องถิ่นก่อนจะจบการศึกษา ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ให้คนทุกวัยได้เป็นแกนหลักในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนอีกด้วย จิตอาสาเป็นพื้นฐานชีวิตเพื่อการทำงานในอนาคต เป็นการฝึกนิสัยไม่ให้ดูดายและเตรียมตนเองสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคต เปรียบเหมือนการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีขึ้นในจิตใจของคน โดยต้องแสดงให้ประจักษ์ว่าเราเป็นคนมีคุณค่าเป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้ร่วมงาน แต่ขอฝากบัณฑิตที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าพื้นที่ว่านอกจากจะต้องเตรียมความพร้อมของตนเองแล้ว ยังต้องควรทำตัวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพราะชุมชนมีความคาดหวังในภาพลักษณ์ของนักศึกษา โดยเราต้องแสดงวุฒิภาวะของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งตนเองและชุมชน …

อธิการบดี ม.อ. หนุนกิจกรรมจิตอาสา เปรียบเหมือนเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีในจิตใจเยาวชน Read More »

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ผู้บริหาร ม.อ. พบผู้นำนักศึกษา เชิญชวนทำกิจกรรมเรื่องหลักของประเทศ

      เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้พบผู้นำนักศึกษาจากสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ในวันนั้น ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “อยากเชิญชวนผู้นำนักศึกษา เชิญชวนเพื่อนนักศึกษามาทำกิจกรรมเรื่องหลักของประเทศ ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องของขยะรีไซเคิล จากปัญหา สัตว์น้ำกินพลาสติกจำนวนมาก แล้วเสียชีวิต การทำงานจะช่วยให้เรียนรู้จริง การทำงานจะทำให้เราเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน มีความสามัคคี ได้ประโยชน์กับตัวเองและสังคม” การที่เรามาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่ต้องเรียนอยู่ที่นี่ที่เดียว สามารถทำงานแล้วกลับมาเรียน ที่เรียกว่าสหกิจศึกษา ในช่วงท้ายของการเรียนหรือไปเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งเรามีนักศึกษาต่างชาติ ที่มาเรียนและโอนหน่วยกิตไปที่ต่างประเทศ เป็นความร่วมมือที่ทำอยู่ 30 มหาวิทยาลัยในอาเซียน ที่ต่างยอมรับในมาตรฐานซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเรียนระบบออนไลน์ นำผู้มีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกมาสอน  นอกจากนี้อธิการบดียังได้กล่าวว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ก็ไม่ได้ขึ้นค่าเทอม ค่าเทอมเราอยู่ในค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยของรัฐ โครงการที่นักศึกษาจะจัดทำ มหาวิทยาลัยก็จะสนับสนุน …

ผู้บริหาร ม.อ. พบผู้นำนักศึกษา เชิญชวนทำกิจกรรมเรื่องหลักของประเทศ Read More »

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

“50 ปี แห่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”

   ผศ. ดร .นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักศึกษาบัณฑิตในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ โดยท่านได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาของสังคมทั้งในระดับพื้นที่ คือ ภาคใต้ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จนที่ภาคภูมิใจของ ชาวสงขลานครินทร์และชุมชนภาคใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคประกอบการ และยังมุ่งสร้างบุคคลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านต่างๆ โดยได้สนับสนุนให้มีหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยกว่า 21 ศูนย์ และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ 7 ศูนย์ เพื่อศึกษาวิจัยเชิงลึกในศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งจะใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศและสู่สากล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้ร่วมงานวิจัย มีโอกาสได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกับอาจารย์และเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและนอกประเทศ โดยตลอดวันที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมบรรยายจากวิทยากรต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเรียนและการใช้ชีวิตกับการศึกษาสามารถนำมาปรับตัวได้ในอนาคต” ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

รอยพระบาทยาตรา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    จากบทความของรองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข อดีตอธิการบดี ที่ได้เขียนไว้ขณะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้ว่า…        “ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นผลสำเร็จ และมีนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษามาแล้ว แสดงว่าเป็นผลที่สมบูรณ์แล้ว การที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นมาก็ต้องพิจารณาดูว่า ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นสำนักศึกษา สถานศึกษาใดๆ เราก็ต้องมาคิดดูว่าต้องมีสถานที่ คืออาคาร ห้องเรียน เครื่องมือสำหรับสอนสำหรับเรียนก็มีอยู่แล้วโดยได้ตั้งขึ้นมาถึงสองแห่ง ที่หาดใหญ่และที่ปัตตานี การสร้างก็นับว่าสร้างขึ้นมาใช้ได้แล้ว และเข้าใจว่าจะต้องสร้างต่อไปอีก เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ …..” นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาท ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2513 และ 2514 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2515 ณ วิทยาเขตปัตตานี โดยในครั้งนั้น ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ …

รอยพระบาทยาตรา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Read More »

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ผลงานอธิการบดี รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

     อธิการบดี รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลโล่พระราชทาน ประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา รศ. ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลโล่พระราชทานประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา จากการประกวดโครงการงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2 (2556) ระดับอุดมศึกษา (Education & Volunteer Expo 2013) จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) และ เครือข่ายจิตอาสา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ