10-11 พฤษภาคม 2565 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่าง วันที่ 10 –11 พฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 8,176 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 132 คน ปริญญาโท 754 คน และปริญญาตรี 7,290 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกทั้งหมด 3,000 อันดับ ในปี 2020-2021 โดย URAP ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสมรรถนะทางวิชาการสำหรับปี ค.ศ. 2020-2021 University Ranking By Academic Performance (URAP) 2020-2021 URAP เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยประเมินจากคุณภาพของบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 6 ตัวชี้วัด จากฐานข้อมูล ได้แก่ – Article วิเคราะห์จากจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ – Total Document วิเคราะห์จากจำนวนบทความวิชาการ ผลงานวิจัย บทความในการประชุมวิชาการ บทวิจารณ์ และบทวิเคราะห์ทั้งหมด – Citation วิเคราะห์จากจำนวนการอ้างอิงของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ – Article Impact Total วิเคราะห์จากสัดส่วนจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  – Citation Impact Total วิเคราะห์จากสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่อ …

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก Read More »

สงขลานครินทร์ จัดทำ PSU Care ควบคุมโควิด-19

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างแพลตฟอร์ม PSU Care อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่ต่างๆ ของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลและควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 โดยมีการบันทึกพื้นที่ที่เข้าไปใช้งานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  และการรายงานสุขภาพรายวัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องในทุกกรณี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล และดร.นพ.ชนนท์ กองกมล  รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิตอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันแถลงเชิญชวน ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยแพลตฟอร์ม PSU Care ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ PSU Care สามารถเข้าถึงได้โดยประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะกับบุคลากรหรือนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสงขลาให้ทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในการพัฒนาและขยายผล  การใช้งาน PSU Care ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด  และมีการนำไปใช้งานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยเขตสุราษฎร์ธานี ด้วย ผศ.ดร. …

สงขลานครินทร์ จัดทำ PSU Care ควบคุมโควิด-19 Read More »

นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 400 คนที่น่าจับตามอง จากการจัดอันดับ Gen.T List 2020

        ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขานิติวิทยาศาสตร์ จาก University of Strathclyde สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติ โดย Gen.T List 2020 ได้กล่าวชื่นชมในเว็บไซต์ถึง ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ว่า อาจารย์คือประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตลอดจนการสอนและการวิจัยซึ่งเขาได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ขอขอบคุณภาพจาก : https://www.psu.ac.th/th/node/9830

นักศึกษา ม.อ. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล ในงาน FRIENDS Virtual Film Fest

        นางสาวอินทิรา ปานหนู  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สร้างสรรค์ผลงานวิดีโอสั้น ชุด “ไหว้” (Wai) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพยอดเยี่ยม (Best Visual Effect) และชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหนังสั้นยอดเยี่ยม(Best Short Film) ในงาน Erasmus Day : FRIENDS Virtual Film Fest ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย Varna University of Management ประเทศบัลแกเรีย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมขีดความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและเพื่อสนับสนุนความเป็นสากลในมหาวิทยาลัย และมีการประกาศผลเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 นับเป็นการได้รับรางวัลระดับนานาชาติ  ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://www.psu.ac.th/th/node/9846

ตราสัญลักษณ์ของ ม.อ.

       ตรามหาวิทยาลัยเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ประกอบด้วยจักรกับตรีศูล ซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำพระบรมราชวงศ์จักรี ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ มีอักษรย่อ ‘มอ’ (ไขว้) อันเป็นอักษรย่อจากพระนามเดิมของสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้า “มหิดลอดุลยเดช” เบื้องล่างของภาพมีอักษรชื่อ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” สรุปความหมายของตรานี้คือสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี และได้ทรงดํารงพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์เป็นกรมหลวงสงขลานครินทร์ ความหมายละเอียดของตราประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          1.  พระมหาพิชัยมงกุฎ คือศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สําคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์           2. จักรกับตรีศูล คือตราเครื่องหมายประจําพระบรมราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย           3. มอ (ไขว้) คืออักษรย่อมาจากพระนามเดิมของสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้า “มหิดลอดุลยเดช” และอักษรย่อ ม.อ. นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้แกะสลักด้วยงาที่นมตาลีปัตใบตาลถวายเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดล อดุลยเดช ทรงผนวชเป็นสามเณร     …

ตราสัญลักษณ์ของ ม.อ. Read More »

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.อ. ปีการศึกษา 2562

            สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่         ในพิธีพระราชทานปริญญาครั้งนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2562 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคมและประเทศชาติ ครบรอบปีที่ 52 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย และหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มีบูรณาการที่สอนร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 331 สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 8,586 …

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.อ. ปีการศึกษา 2562 Read More »

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

       ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไปแล้ว ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 และ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกและมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม ดังนี้ 1. นักศึกษาชาวต่างประเทศจากกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่ได้เดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัย ขอให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 และขอให้ส่วนงานติดตามและประสานกับนักศึกษาและพิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบทางไกลตามความเหมาะสม 2. งดหรือเลื่อนการเดินทางของชาวต่างประเทศที่อาศัยหรือเดินทางผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยออกไปก่อนทุกกรณี 3. ให้บุคลากรและนักศึกษางดการเดินทางไปกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการเดินทางไปราชการและการเดินทางส่วนตัว กรณีมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 3.1 กรณีบุคลากร ต้องขออนุญาตไปต่างประเทศต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาต โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนถึงจะเดินทางได้ และให้สำเนาหนังสือการได้รับอนุญาตไปต่างประเทศไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา …

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) Read More »

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ปี 2562

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่สอนดี มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่นักศึกษา ตลอดถึงประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ทั่วไป ซึ่งอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นดังกล่าว จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัยและรับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ ซึ่งในปี 2562 นี้มีผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. สุกัญญา เธียรวิวัฒน์คณะทันตแพทยศาสตร์อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน        เป็นผู้มีความสามารถรอบด้านทั้งวิชาการ วิจัย การบริการวิชาการ ไปเชื่อมโยงสู่การสอนได้อย่างกลมกลืนและน่าเรียนรู้ โดยเน้นส่งเสริมศักยภาพ สร้างพลังการเรียนรู้ สร้างกำลังใจ ฝึกให้คิดรอให้ตกผลึก หาวิธีการสอนให้ตรงกับจริตของผู้เรียน เป็นผู้สอนที่มีความเข้าใจควบคู่กับการมุ่งมั่น ผลักดัน สนับสนุนผู้เรียนอย่างจริงใจ สร้างความใฝ่รู้ในตัวผู้เรียน และประการสำคัญ เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นต้นแบบทางความรู้สึกและการปฏิบัติตัว ทั้งในแง่การเข้าใจผู้คนเข้าใจสังคม ชุมชน อ่อนน้อม ให้เกียรติ ควบคู่ไปกับ สอนให้คิดอย่างแยบคาย ฝึกให้คิดเป็นระบบตามแนวทางการวิจัย เชื่อมโยงให้เห็นการวิจัยเพื่อนำไปสู่การบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันต์ ไชยเสนคณะการบริการและการท่องเที่ยวอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน      เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning …

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ปี 2562 Read More »

รอยพระบาทยาตราพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พุทธศักราช 2519 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนกาญจนวนิช ในเนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานนามโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SONGKLANAGARIND HOSPITAL”        โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ  คือเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ และให้บริการรักษาพยาบาล การบําบัดโรคและการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในจังหวัดภาคใต้    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาล เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระดับตติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สําหรับประชากรใน …

รอยพระบาทยาตราพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Read More »