Jidapha Siritrakul

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

       ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไปแล้ว ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 และ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกและมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม ดังนี้ 1. นักศึกษาชาวต่างประเทศจากกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่ได้เดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัย ขอให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 และขอให้ส่วนงานติดตามและประสานกับนักศึกษาและพิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบทางไกลตามความเหมาะสม 2. งดหรือเลื่อนการเดินทางของชาวต่างประเทศที่อาศัยหรือเดินทางผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยออกไปก่อนทุกกรณี 3. ให้บุคลากรและนักศึกษางดการเดินทางไปกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการเดินทางไปราชการและการเดินทางส่วนตัว กรณีมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 3.1 กรณีบุคลากร ต้องขออนุญาตไปต่างประเทศต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาต โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนถึงจะเดินทางได้ และให้สำเนาหนังสือการได้รับอนุญาตไปต่างประเทศไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา …

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) Read More »

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

อธิการบดี ม.อ. หนุนกิจกรรมจิตอาสา เปรียบเหมือนเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีในจิตใจเยาวชน

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กว่า 1,000 คน จะใช้เวลาช่วงปิดภาคการศึกษา เดือนธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา และกิจกรรมจิตอาสา 9 โครงการใน 6 จังหวัดภาคใต้ คือสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล กระบี่ และนครศรีธรรมราช โดยนอกจากจะเข้าศึกษาวิถีชีวิตชุมชน เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่มีสอนในห้องเรียนและกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นแล้ว นักศึกษาเหล่านี้ยังเข้าสร้างพัฒนาสถานที่เพื่อการเรียนรู้ให้กับชุมชน เช่น การสร้างห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ตามความต้องการของชุมชน ปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์ ให้บริการวิชาการขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวให้โอวาทและเป็นกำลังใจแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการว่า งานจิตอาสาและการออกค่ายอาสาพัฒนา นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ชุมชนและสังคมสังคมแล้ว ยังทำให้นักศึกษาได้ออกไปใช้ความรู้ที่เรียนมา และออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน ซึ่งคนในชุมชนต่างมีความคาดหวังให้นักศึกษาเข้าไปมีบทบาทต่อท้องถิ่นก่อนจะจบการศึกษา ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ให้คนทุกวัยได้เป็นแกนหลักในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนอีกด้วย จิตอาสาเป็นพื้นฐานชีวิตเพื่อการทำงานในอนาคต เป็นการฝึกนิสัยไม่ให้ดูดายและเตรียมตนเองสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคต เปรียบเหมือนการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีขึ้นในจิตใจของคน โดยต้องแสดงให้ประจักษ์ว่าเราเป็นคนมีคุณค่าเป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้ร่วมงาน แต่ขอฝากบัณฑิตที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าพื้นที่ว่านอกจากจะต้องเตรียมความพร้อมของตนเองแล้ว ยังต้องควรทำตัวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพราะชุมชนมีความคาดหวังในภาพลักษณ์ของนักศึกษา โดยเราต้องแสดงวุฒิภาวะของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งตนเองและชุมชน …

อธิการบดี ม.อ. หนุนกิจกรรมจิตอาสา เปรียบเหมือนเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีในจิตใจเยาวชน Read More »

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

เสวนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเสวนา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่” เพื่อร่วมรับฟังมุมมองการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรที่ มุ่งเน้นการบูรณาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ       ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ทางไกลวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช กล่าวถึงระบบของหลักสูตรในปัจจุบันต้องมีการปรับรวมถึงการเรียน การสอนด้วย และสิ่งที่ต้องปรับมากที่สุด คือ กระบวนความคิดต่อนักศึกษา คำตอบต่อคำถามว่านักศึกษา คือใคร ซึ่งนักศึกษาในที่นี้ไม่ใช่แค่บัณฑิตศึกษาอย่างเดียว ทั้งนี้รวมถึงปริญญาตรี และแม้กระทั่งเด็กนักเรียน ในการซึมซับหรือรับการถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูป มาเป็นผู้ร่วมสร้างความรู้ เพราะฉะนั้นการเลือกนักศึกษา จะต้องเน้นที่แรงบันดาลใจ เป็นตัวหลัก เกรดจะเป็นตัวรอง ซึ่งแรงบันดาลใจเกิดการกระตุ้นสู่เป้าหมายสูงสุด ในการที่จะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นบัณฑิตแห่งอนาคต คือสอนอย่างเดียวไม่ได้ …

เสวนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่ Read More »

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ