24th April 2024

Jidapha Siritrakul

       ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไปแล้ว ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563...
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กว่า 1,000 คน จะใช้เวลาช่วงปิดภาคการศึกษา เดือนธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา และกิจกรรมจิตอาสา 9 โครงการใน 6 จังหวัดภาคใต้ คือสงขลา พัทลุง...
       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเสวนา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่” เพื่อร่วมรับฟังมุมมองการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรที่ มุ่งเน้นการบูรณาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ...