24th April 2024

ภาพแห่งความทรงจำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจําปี 2567” (PRIDE OF PSU 2024) ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม ของทุกปี...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565” (PRIDE OF PSU 2022) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Online และ Onsite...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 และเปิดรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์รุ่นแรก จํานวน 60 คน ในปี 2511 โดยในภาคการศึกษาแรกได้ใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจบุันคือ มหาวิทยาลัยมหิดล)...
ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ วิทยาเขตหาดใหญ่...
อาคารปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) เป็นอาคารหนึ่งที่เป็นผลงานการออกแบบของคุณอมร ศรีวงศ์ สถาปนิกที่ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ไว้วางใจให้เป็นผู้ออกแบบอาคารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ศูนย์อรรถกระวีสุนทร หรือในชื่อศูนย์ศึกษาหาดใหญ่ ในยุคแรกเริ่มก่อตั้ง (ศูนย์นี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาเขตหาดใหญ่ในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นสมัยที่ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์...
นับจากวาระแรกที่มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า “สงขลานครินทร์” ประชาชน ข้าราชการ คณาจารย์ และนักศึกษา ได้แสดงความปรารถนาที่จะให้มีพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐาน ณ...
ในปี พ.ศ. 2505 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการที่จะจัดให้มีมหาวิทยาลัยในภาคใต้ขึ้นตามแผนพัฒนาภาคใต้ ในขั้นต้นคณะกรรมการจัดทำโครงการคิดกันว่าจะจัดตั้งในระดับวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (College of Arts and Sciences) แล้วต่อไปจึงจะขยายเป็นมหาวิทยาลัย...
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พุทธศักราช 2519 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
      ผมเข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อว้นที่ 1 กรกฎาคม 2537 ตลอดเวลาเกือบ 25 ปี  ได้เข้ากิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเท่าที่โอกาสและเวลาจะอำนวยให้...
        เมื่อวันที่ 7 กันยายน  พ.ศ. 2562 เวลา 16.20 น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี...