8th December 2023

Blog

หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เกิดขึ้นจากนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในสมัยศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ระหว่าง พ.ศ.2516 – 2518 ที่ต้องการรวมห้องสมุดต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์...
นับจากวาระแรกที่มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า “สงขลานครินทร์” ประชาชน ข้าราชการ คณาจารย์ และนักศึกษา ได้แสดงความปรารถนาที่จะให้มีพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐาน ณ...
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2535 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีมติถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 24 เมษายน...
ในปี พ.ศ. 2505 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการที่จะจัดให้มีมหาวิทยาลัยในภาคใต้ขึ้นตามแผนพัฒนาภาคใต้ ในขั้นต้นคณะกรรมการจัดทำโครงการคิดกันว่าจะจัดตั้งในระดับวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (College of Arts and Sciences) แล้วต่อไปจึงจะขยายเป็นมหาวิทยาลัย...
ศ รีตรัง เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีใบเป็นชนิดใบประกอบขนนกสองชั้น ใบย่อยมีขนาดเล็กจำนวนมาก ออกดอกปีละครั้ง เป็นช่อแบบกระจุก ช่อดอกยาว 5–9 เซนติเมตร กลีบมีดอก 5 กลีบ เชื่อมติดต่อกันเป็นหลอดสีม่วงอ่อน...
ในปีการศึกษา 2510 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นคณะแรก เป็นจำนวน 50 คนผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คนแรก ได้แก่ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ นักศึกษารุ่นนี้ ใช้อาคารของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เดิม มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ข้างโรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา เป็นที่เรียน...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้...
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับเป็นสาขาที่ 108 ได้เปิดทำการเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2522 โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการของธนาคารสถานที่ตั้งของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยมี ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี...
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” PERSON OF THE YEAR 2021 สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย  โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข...