Month: November 2019

เสวนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเสวนา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่” เพื่อร่วมรับฟังมุมมองการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรที่ มุ่งเน้นการบูรณาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ       ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ทางไกลวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช กล่าวถึงระบบของหลักสูตรในปัจจุบันต้องมีการปรับรวมถึงการเรียน การสอนด้วย และสิ่งที่ต้องปรับมากที่สุด คือ กระบวนความคิดต่อนักศึกษา คำตอบต่อคำถามว่านักศึกษา คือใคร ซึ่งนักศึกษาในที่นี้ไม่ใช่แค่บัณฑิตศึกษาอย่างเดียว ทั้งนี้รวมถึงปริญญาตรี และแม้กระทั่งเด็กนักเรียน ในการซึมซับหรือรับการถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูป มาเป็นผู้ร่วมสร้างความรู้ เพราะฉะนั้นการเลือกนักศึกษา จะต้องเน้นที่แรงบันดาลใจ เป็นตัวหลัก เกรดจะเป็นตัวรอง ซึ่งแรงบันดาลใจเกิดการกระตุ้นสู่เป้าหมายสูงสุด ในการที่จะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นบัณฑิตแห่งอนาคต คือสอนอย่างเดียวไม่ได้ …

เสวนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่ Read More »

ผู้บริหาร ม.อ. พบผู้นำนักศึกษา เชิญชวนทำกิจกรรมเรื่องหลักของประเทศ

      เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้พบผู้นำนักศึกษาจากสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ในวันนั้น ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “อยากเชิญชวนผู้นำนักศึกษา เชิญชวนเพื่อนนักศึกษามาทำกิจกรรมเรื่องหลักของประเทศ ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องของขยะรีไซเคิล จากปัญหา สัตว์น้ำกินพลาสติกจำนวนมาก แล้วเสียชีวิต การทำงานจะช่วยให้เรียนรู้จริง การทำงานจะทำให้เราเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน มีความสามัคคี ได้ประโยชน์กับตัวเองและสังคม” การที่เรามาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่ต้องเรียนอยู่ที่นี่ที่เดียว สามารถทำงานแล้วกลับมาเรียน ที่เรียกว่าสหกิจศึกษา ในช่วงท้ายของการเรียนหรือไปเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งเรามีนักศึกษาต่างชาติ ที่มาเรียนและโอนหน่วยกิตไปที่ต่างประเทศ เป็นความร่วมมือที่ทำอยู่ 30 มหาวิทยาลัยในอาเซียน ที่ต่างยอมรับในมาตรฐานซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเรียนระบบออนไลน์ นำผู้มีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกมาสอน  นอกจากนี้อธิการบดียังได้กล่าวว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ก็ไม่ได้ขึ้นค่าเทอม ค่าเทอมเราอยู่ในค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยของรัฐ โครงการที่นักศึกษาจะจัดทำ มหาวิทยาลัยก็จะสนับสนุน …

ผู้บริหาร ม.อ. พบผู้นำนักศึกษา เชิญชวนทำกิจกรรมเรื่องหลักของประเทศ Read More »