บุคลากรสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯร่วมประชุม PULINET วิชาการ ประจำปี 2561

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ขอแสดงความยินดีกับทีมงานพัฒนา เครื่องทำสำเนาหนังสือเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Book Scanner  “ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ระดับดีเด่น” ​
สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference-PULINET 2018) หัวข้อ “Library of Things” 

ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561
ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม

 
       

  การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference-PULINET 2018)

เป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการะดับประเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากทั่วประเทศ 
   
            ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้สร้างทีมพัฒนางาน "เครื่องทำสำเนาหนังสือเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                          Book Scanner “ และสามารถได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ระดับดีเด่น”  
   
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีความภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
 และจะสร้างเสริมภูมปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดไป 
   
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th