เป้าหมายของการจัดการความรู้
  • เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  • เพื่อใช้เป็นแหล่งจัดเก็บความรู้และภูมิปัญญา สำหรับใช้พัฒนาเป็นคลังความรู้
  • เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีการแสดงความคิดริเริ่มใหม่ ๆ
  • เพื่อจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
ช่วยแชร์ด้วยนะครับ