Vision

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 


                                 

                วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

           
                      วิสัยทัศน์ : 

 

 

"เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับชาติ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ"
 พันธกิจ :  

 
"เป็นองค์กรที่ให้บริการสารสนเทศทุกรูปแบบ  เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย "


เป้าประสงค์ :  
 

 1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้

     ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

2.  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถสืบค้นข้อมูล

     ได้อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และจัดสถานที่

     สภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการให้บริการสารสนเทศ

3.  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแหล่งบริการองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

    คุณภาพชีวิตของคนในสังคม

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงวิทยาการใหม่ ๆ

ค่านิยมองค์กร :  

 มีจิตบริการ ทำงานอย่างมืออาชีพ

วัฒนธรรมองค์กร :  

 มุ่งเน้นผู้รับบริการ

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021