วิสัยทัศน์ (Vision)
ห้องสมุดดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการบริการระดับสากล ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน
A Digital Library that supports lifelong learning and international service under sustainable development

พันธกิจ (Missions)
1) พัฒนาการบริการและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สู่ความเป็นระบบอัตโนมัติอย่างครบวงจร
     Develop services and learning environments towards a fully automated system.
2) พัฒนาองค์กรให้รองรับการบริการระดับสากล ภายใต้มาตรฐาน อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     Develop the standardized and environmentally friendly organization to support international services.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
SO1: พัฒนาระบบการบริการสู่ความเป็นดิจิทัลครบวงจร
Develop fully automation system towards digital service.
SO2: พัฒนาพื้นที่และแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล
Develop spaces and learning environments to support lifelong learning in digital era.
SO3: พัฒนาสารสนเทศดิจิทัลและบริการเชิงรุกสนับสนุน SO ของมหาวิทยาลัย
Develop digital resources and proactive service for PSU Strategic Objectives.
SO4: พัฒนาทักษะบุคลากรสู่ความเป็นสากล และสร้างอัตลักษณ์องค์กร
Develop human resources towards internationalization and create an organization identity.
SO5: พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมาตรฐาน สร้างความมั่นคงทางรายได้และระบบข้อมูล
Develop standardized organization and stability in terms of income and information systems.
Image
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน