เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
หนังสือแนะนำ เดือนมีนาคม
.. อ่านทั้งหมด ..
อุทกธรณีวิทยา

อุทกธรณีวิทยา

โดย : กิจการ พรหมมา
--------------------

จุดเด่นของตำราเล่มนี้คือ ความใหม่ ทั้งเนื้อหาสาระ การเสนอความคิดเห็น การตีความ การจำแนกโดยใช้เกณฑ์ที่ชัดเจน ตลอดจนการสอดแทรกผลงานวิจัยใหม่ ๆ และปรัชญา กระตุ้นให้ผู้อ่านคิดวิเคราะห์นำไปสู่การวิจัยต่อยอด ..

[อ่านต่อ]

เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์โดยจุลินทรีย์

เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์โดยจุลินทรีย์

โดย : อลิศรา เรืองแสง
--------------------

เนื้อหาหลักคือการใช้ประโยชน์จากกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตแก๊สระหว่างแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สชีวภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียและของเหลือทิ้งจากการผลิต ...

[อ่านต่อ]
คู่มือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

คู่มือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

โดย : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
--------------------

ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมิน แนวทางและขอบเขตการตรวจประเมิน หลักการพื้นฐาน คุณสมบัติ ความรู้และทักษะของผู้ตรวจประเมิน รวมถึงการเตรียมความพร้อม ...

[อ่านต่อ]
รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่อมโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่อมโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

โดย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรมป่าไม้
--------------------
รายงานการวิจัยเล่มนี้นำเสนอการพัฒนาไม้โตเร็วสกุล อะเคเซีย เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ กระถินยักษ์ ซึ่งปลูกบนพื้นที่เสื่อมโทรมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้า ...
[อ่านต่อ]
เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง

เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง

โดย : ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
--------------------
หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาจะเป็นพื้นฐานจนถึงเนื้อหาที่เป็นการนำไปสู่การออกแบบและการนำไปใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร สนามกีฬา หรือบริเวณกว้าง ๆ เช่น ...
[อ่านต่อ]

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..