เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Z(H)ero Waste : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์

คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Z(H)ero Waste : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือขั้นต้นสำหรับผู้ที่จะเรียนรู้การสร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย โดยยึดหลัก 3Rs: Reduce Reuse Recycle โดยเนื้อหาจะเริ...

กระดาษรีไซเคิลทำมือสร้างสรรค์ 1

กระดาษรีไซเคิลทำมือสร้างสรรค์ 1

แค่เห็นปกก็อยากเปิดอ่านแล้วใช่มั้ยละคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ เหมาะมากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการประดิษฐ์ เล่มนี้เค้าจะสอนตั้งแต่การทำกระดาษรีไซเคิลจากกระดาษช...

กระดาษรีไซเคิลทำมือสร้างสรรค์ 2

กระดาษรีไซเคิลทำมือสร้างสรรค์ 2

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 แล้วนะคะ สำหรับกระดาษรีไซเคิลทำมือสร้างสรรค์ ซึ่งมีงานประดิษฐ์เก๋ไก๋เพิ่มขึ้น ให้คุณได้เพลิดเพลินมากขึ้น วิธีทำก็ง่าย ๆ ไม...

เรื่องเล่าเมื่อถูกทิ้ง

เรื่องเล่าเมื่อถูกทิ้ง

จากขยะที่กองรวมกันอยู่ที่ถังขยะหน้าบ้าน กล่องข้าว ถุงแกง กระดาษทิชชู่จากห้องน้ำ สิ่งเหล่านี้หมักหมมกันนานเข้า กลิ่นเหม็นจะเริ่มเข้ามาในบ้าน หนู หนอน แ...

มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง

มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อการนำเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการขยะ มาจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาและร่วมดำเนินการกับชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้...

คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์

คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์

หนังสือเล่มนี้ รศ.ดร.อานัฐ ตันโช จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล่าถึงการศึกษาสายพันธุ์ไส้เดือน วิธีการเลี้ยง และวิธีการผลิตปุ๋ยจากไส้เด...

คู่มือสำนักงานสีเขียว

คู่มือสำนักงานสีเขียว

อยากมีหัวใจสีเขียว ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะเรียนรู้ และที่สำคัญ ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ คู่มือสำนักงานสีเขียว แล้วท่านจะมีหัว...

เมื่อน้ำมันหมดโลก เราจะอยู่กันอย่างไร ?

เมื่อน้ำมันหมดโลก เราจะอยู่กันอย่างไร ?

หนังสือเรื่อง เมื่อน้ำมันหมดโลก เราจะอยู่กันอย่างไร ? หากท่านยังไม่รู้ว่าเมื่อน้ำมันหมดโลก ท่านจะอยู่บนโลกนี้อย่างไร ท่านต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ แล้...

50 เรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน

50 เรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน

50 เรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน ถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะพิมพ์ตั้งแต่ปี 2551 นับอายุได้ 12 ปีพอดีแต่เนื้อหาสาระยังคงทันสมัย และอาจจะมีหลายเรื่องที่หลายคนย...

เทคโนโลยีพลังงานลม

เทคโนโลยีพลังงานลม

ลมเย็น ๆ ที่พัดผ่านมา นอกจากจะทำให้เรารู้สึกเย็นสดชื่นแล้ว ยังช่วยหอบความรักไปส่งให้ใครบางคนได้ด้วย และยังหอบเอาความรักไปคืนใครคนนั้นได้อีก ในยามที่ไม...

คู่มือชุมชนรักษ์ แม่น้ำ ลำคลอง

คู่มือชุมชนรักษ์ แม่น้ำ ลำคลอง

หนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทา...

ปัญหาหมอกควัน ทางออกอยู่ที่ไหน

ปัญหาหมอกควัน ทางออกอยู่ที่ไหน

หนังสือเล่มนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแง่คิดต่าง ๆ ของผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ข้าราชการ นักวิชาการ และกรณีตัวอย่างการจัดการไฟป่าโดยชุมชน ซ...

คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Z(H)ero Waste : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์

คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Z(H)ero Waste : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์

โดย : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
--------------------
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือขั้นต้นสำหรับผู้ที่จะเรียนรู้การสร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย โดยยึดหลัก 3Rs: Reduce Reuse Recycle ...
[อ่านต่อ]
เรื่องเล่าเมื่อถูกทิ้ง

เรื่องเล่าเมื่อถูกทิ้ง

โดย : นงรัตน์ อิสโร
--------------------
จากขยะที่กองรวมกันอยู่ที่ถังขยะหน้าบ้าน กล่องข้าว ถุงแกง กระดาษทิชชู่จากห้องน้ำ สิ่งเหล่านี้หมักหมมกันนานเข้า กลิ่นเหม็นจะเริ่มเข้ามาในบ้าน หนู หนอน แมลงสาบ แมลงวันจะพาเหรดกันเข้ามา เริ่มเดือนร้อนแล้วใช่ไหมล่ะ!? ...
[อ่านต่อ]
คู่มือสำนักงานสีเขียว

คู่มือสำนักงานสีเขียว

โดย : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
--------------------
อยากมีหัวใจสีเขียว ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะเรียนรู้ และที่สำคัญ ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ คู่มือสำนักงานสีเขียว แล้วท่านจะมีหัวใจสีเขียว ...
[อ่านต่อ]
50 เรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน

50 เรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน

โดย : กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี
--------------------
50 เรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน ถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะพิมพ์ตั้งแต่ปี 2551 นับอายุได้ 12 ปีพอดี แต่เนื้อหาสาระยังคงทันสมัย และอาจจะมีหลายเรื่องที่หลายคนยังไม่ทราบเกี่ยวกับ “โลกร้อน” ...
[อ่านต่อ]
คู่มือชุมชนรักษ์ แม่น้ำ ลำคลอง

คู่มือชุมชนรักษ์ แม่น้ำ ลำคลอง

โดย : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
--------------------
หนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำสะอาด ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศได้ ...
[อ่านต่อ]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ +66 7428-2352
เว็บไซต์ clib.psu.ac.th
ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส โทร. 089-6962265
วีณา ฤทธิ์รักษา โทร. 082-4348933