เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
หนังสือแนะนำ เดือนสิงหาคม
.. อ่านทั้งหมด ..
การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว

การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว

โดย : สุธาวัลย์ เสถียรไทย
--------------------

พุทธศาสนานั้นช่างวิเศษสุดจริงๆ ไม่ว่าเรื่องใดก็สามารถนำมาปรับใช้ได้แม้กระทั่งเรื่องสิ่งแวดล้อม มนุษย์ต้องมีทัศนคติและความสำนึกในจิตใจที่สมดุลหรือรู้จักพอจึงจะเป็นผล ...

[อ่านต่อ]
การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม

การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม

โดย : กอบกุล รายะนาคร
--------------------
หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ของระบบสถาบันและกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ ...
[อ่านต่อ]
เปลี่ยนเส้นตรงให้เป็นวงกลม

เปลี่ยนเส้นตรงให้เป็นวงกลม

โดย : บรอนการ์ต, ไมเคิล, สุภาภรณ์ กาญจน์วีระโยธิน
--------------------
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มืออย่างดีสำหรับองค์กรภาคอุตสาหกรรมของไทยที่ต้องการช่วยสังคมในเรื่อง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการดำเนินตามโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 7 ขั้นตอน คือ ...
[อ่านต่อ]
พลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน

โดย : ไกรพัฒน์ จีนขจร
--------------------
หนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวของพลังงานหมุนเวียน 7 ชนิด,กระบวนการผลิต,ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน, เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับพลังงานแต่ละชนิด และสถานการณ์พลังงานของโลกและของประเทศไทย ...
[อ่านต่อ]
การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร : มลพิษอากาศในอาคาร การตรวจวัดและวิธีการควบคุมทางวิศวกรรม

การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร : มลพิษอากาศในอาคาร การตรวจวัดและวิธีการควบคุมทางวิศวกรรม

โดย : มณีรัตน์ องค์วรรณดี
--------------------
หนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้ทางด้านมลพิษอากาศ การตรวจวัด และหลักการควบคุมทางวิศวกรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องนี้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ...
[อ่านต่อ]

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25