เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
หนังสือแนะนำ เดือนมกราคม
.. อ่านทั้งหมด ..
การค้ากับนิเวศ: ธุรกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

การค้ากับนิเวศ: ธุรกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

โดย : ฮอว์เกน, พอล
--------------------

นักสิ่งแวดล้อมมักมองว่านักธุรกิจเป็นศัตรู และนักธุรกิจก็มองในทำนองเดียวกันกับนักสิ่งแวดล้อม แต่ผู้เขียนได้เปิดมุมมองใหม่ที่เป็นการวิเคราะห์ ให้ทุกชีวิตที่กระทำต่อกันได้อย่างเคารพและเกื้อกูลกันเพื่อ ...

[อ่านต่อ]
อาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน = Dioxin laboratory

อาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน = Dioxin laboratory

โดย : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
--------------------

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับสารพิษไดออกซินและอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินโดยสังเขป กล่าวถึง ...

[อ่านต่อ]
รับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา: สิ่งที่ประเทศไทยทำได้

รับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา: สิ่งที่ประเทศไทยทำได้

โดย : ชยันต์ ตันติวัสดาการ
--------------------

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดระบบ ประมวลข้อมูลและความรู้จากงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านผลกระทบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว และการบริหารจัดการ โดยส่วนใหญ่เป็น ...

[อ่านต่อ]
พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง : มาตรการการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง : มาตรการการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย : จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์
--------------------
หนังสือเล่มนี้เกิดมาเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กล่าวถึงหลักการสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง การฟื้นฟู พัฒนาพื้นที่สีเขียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุลและยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ ...
[อ่านต่อ]
หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ): อุตสาหกรรมชุบโลหะ (ฉบับที่ 2)

หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ): อุตสาหกรรมชุบโลหะ (ฉบับที่ 2)

โดย : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ
--------------------
หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูล เพื่อภาคอุสาหกรรมใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้งานได้จริง ก่อให้เกิด ...
[อ่านต่อ]

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..