เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
หนังสือแนะนำ เดือนกันยายน
.. อ่านทั้งหมด ..
เศรษฐกิจเขียวและใส : เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประเทศไทยในเรือนกระจก

เศรษฐกิจเขียวและใส : เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประเทศไทยในเรือนกระจก

โดย : พงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล
--------------------

 หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดปรัชญาวิทยาศาสตร์ ทั้งแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และศาสนาพุทธ ตั้งแต่ ...

[อ่านต่อ]
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

โดย : คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สำนักนายกรัฐมนตรี
--------------------

หนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่แค่ภาพสวยเท่านั้น ยังมีสาระสำคัญดังนี้ ...

[อ่านต่อ]
แบไต๋ไบโอก๊าซ:บทเรียนจากชุมชน กรณีศึกษา:การพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่

แบไต๋ไบโอก๊าซ:บทเรียนจากชุมชน กรณีศึกษา:การพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่

โดย : จิตติ มงคลชัยอรัญญา
--------------------
หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดบทเรียนจากประสบการณ์การส่งเสริมไบโอก๊าซ หรือก๊าซชีวภาพ ระดับครัวเรือนและชุมชน และยังบอกอีกว่า ...
[อ่านต่อ]
การวางแผนและการพยากรณ์พลังงานในระดับมหภาค

การวางแผนและการพยากรณ์พลังงานในระดับมหภาค

โดย : วงกต วงศ์อภัย
--------------------

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบพลังงาน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ การวางแผนพลังงานในระยะยาว เป็นความรู้ดี ๆ ที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน โดยเฉพาะ...

[อ่านต่อ]
การปฎิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม

การปฎิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม

โดย : กอบกุล รายะนาคร
--------------------
หนังสือเล่มนี้ เป็นโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของระบบสถาบันและกฎหมายซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ ...
[อ่านต่อ]

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..