เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
หนังสือแนะนำ เดือนกรกฎาคม
.. อ่านทั้งหมด ..
ชีพจรโลกท่ามกลางวิกฤติโลกร้อน : ข้อมูลเจาะลึกล่าสุดเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์และทุกชีวิตบนโลก

ชีพจรโลกท่ามกลางวิกฤติโลกร้อน : ข้อมูลเจาะลึกล่าสุดเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์และทุกชีวิตบนโลก

โดย : เฮย์เดน, ทอมัส
--------------------

ค้นหาคำตอบเพื่อทุกชีวิตบนโลกได้ใน “ชีพจรโลกท่ามกลางวิกฤติโลกร้อน” หนังสือที่จะทำให้คุณทันกับทุกความเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมรับมือกับวิกฤติอย่างทันท่วงที ภายในเล่มคุณจะได้พบกับข้อมูลเจาะลึก ล่าสุดเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ ครั้งแรกที่นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาต่าง ๆ ร่วมมือกันรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก ...

[อ่านต่อ]
คู่มือการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

คู่มือการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

โดย : สำนักอาสาสมัครและเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
--------------------

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ไม่เป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ  คัดและแยกขยะแต่ละประเภท และหันมาใช้ประโยชน์จากขยะและวัสดุเหลือใช้ นำมาดัดแปลงให้มีมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดรายได้ หรือ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ...

[อ่านต่อ]
ขยะจากมุมมองการคลังและสิ่งแวดล้อม : ลดต้นทุนที่ต้นทาง

ขยะจากมุมมองการคลังและสิ่งแวดล้อม : ลดต้นทุนที่ต้นทาง

โดย : ปเนต มโนมัยวิบูลย์
--------------------
หนังสือเล่มนี้จัดได้ว่าเป็นคู่มือการจัดการขยะตั้งแต่การจัดการที่ต้นทาง การเก็บขน และการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการและยั่งยืนเล่มหนึ่งค่ะ ที่มีประโยชน์มาก มีการประเมินประสิทธิของการจัดการขยะที่ต้นทาง ...
[อ่านต่อ]
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste management)

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste management)

โดย : อรรณพ วงศ์เรือง
--------------------
ขยะมูลฝอยชุมชน คือขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร ถุงพลาสติก แต่ไม่รวมถึงของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ...
[อ่านต่อ]
การยกระดับการจัดการพลังงานด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ 50006

การยกระดับการจัดการพลังงานด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ 50006

โดย : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
--------------------
หนังสือเล่มนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์ พ.ศ.2535 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ...
[อ่านต่อ]

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..