เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
หนังสือแนะนำ เดือนสิงหาคม
.. อ่านทั้งหมด ..
Livable Japan ใส่ใจไว้ในเมือง

Livable Japan ใส่ใจไว้ในเมือง

โดย : ปริพนธ์ นำพบสันติ
--------------------

เล่มนี้จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นตาของประเทศญี่ปุ่น ว่าทำไมประเทศนี้จึงดูน่าอยู่เหลือเกิน เรียกได้ว่าติดอันดับเมืองน่าอยู่ต้น ๆ ของโลกเลยทีเดียว ทั้งข้าวของเครื่องใช้ ทางเดิน ถังขยะ ป้ายบอกทาง ฯลฯ ทุกอย่างล้วนน่ารัก สวยงาม เป็นระเบียบ หรือแม้แต่ความเป็นระเบียบของผู้คน เค้ามีแนวคิดอย่างไรในการสร้างผังเมือง ซึ่งใช้คำว่า “เข้าใจ” “ใส่ใจ” มาเปิดประสบการณ์ไปพร้อมกันว่าทำไม ..

[อ่านต่อ]

คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ พลเมืองยุคใหม่ไพ ชุมชนไร้ถัง ฉบับปรับปรุงใหม่

คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ พลเมืองยุคใหม่ไพ ชุมชนไร้ถัง ฉบับปรับปรุงใหม่

โดย : ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ
--------------------

ในปี 62 ผู้เขียนได้เขียนเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง ในปีถัดมา ปี 63 ก็เขียนเล่มนี้ขึ้นมา เป็น "ฉบับปรับปรุงใหม่" เนื้อหาเป็นเรื่องแนวคิดการบริหารจัดการขยะ ที่บอกทั้งขั้นตอน การติดตาม และการประเมินผล รวมถึงนำเสนอกรณีศึกษาของหน่วยงานที่ได้นำแนวคิดไปดำเนินการตามบริบทพื้นที่ของตนเอง จนสามารถลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะได้อย่างชัดเจน ทั้งยังสามารถ ...

[อ่านต่อ]
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก

โดย : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
--------------------

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนทราบถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก ทั้งแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ รวมทั้งการกำหนดมาตรการและแนวทางการอนุรักษ์ที่เหมาะสมของแหล่งมรดกโลกในประเทศไทยด้วย ...

[อ่านต่อ]
พลังงานจากชีวมวลและวัสดุเหลือใช้

พลังงานจากชีวมวลและวัสดุเหลือใช้

โดย : ประพันธ์ คูชลธารา, ศศิธร สรรพ่อค้า
--------------------
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเรื่องชีวมวลได้ดีมาก ลำดับเนื้อหาก่อน หลังตามความยากง่าย มีตัวอย่างประกอบ ในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับ 1) ชีวมวลและวัสดุเหลือใช้ 2) การแปลงสภาพทางกายภาพ 3) การแปลงสภาพทางเคมีความร้อน ...
[อ่านต่อ]
คู่มือ Best Practice ของการประหยัดพลังงานในโรงงานอาหาร โครงการประหยัดและการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร

คู่มือ Best Practice ของการประหยัดพลังงานในโรงงานอาหาร โครงการประหยัดและการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร

โดย : ธิรินทร์ ณ ถลาง
--------------------
หนังสือเล่มนี้ ได้ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 และตัวอย่างกรณีศึกษามาตรการการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่ ...
[อ่านต่อ]

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]
สุดา พันธุสะ [โทร : 08-1698-2854]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..