เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
หนังสือแนะนำ เดือนเมษายน
.. อ่านทั้งหมด ..
ดัชนีโลกไม่มีสุข:ดัชนีวัดความเป็นอยู่ที่ดีและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ดัชนีโลกไม่มีสุข:ดัชนีวัดความเป็นอยู่ที่ดีและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

โดย : มาร์คส์, นิก
--------------------

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับดัชนีวัดความเป็นอยู่ที่ดีและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดโดยองค์กรเล็ก ๆ คือ NEF เป็นอย่างไรนั้น ..

[อ่านต่อ]

คู่มือการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันสำหรับบุคลากรสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คู่มือการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันสำหรับบุคลากรสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

โดย : รวบรวมและเรียบเรียง ประหยัด เคนโยธา, ญาณิศา ศรีใส และสมฤดี รัตนสรรค์
--------------------

เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึงเรื่องของ สถานการณ์หมอกควัน สาเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพ การเฝ้าระวังทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในส่วนของภาคผนวกจะรวบรวมเรื่องที่น่าสนใจดังนี้ ...

[อ่านต่อ]
การวางแผนทรัพยากรน้ำ:เพื่อการปรับตัวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การวางแผนทรัพยากรน้ำ:เพื่อการปรับตัวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย : สุจริต คูณธนกุลวงศ์
--------------------

หนังสือเล่มนี้รวบรวมงานศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดของการวางแผนทรัพยากรน้ำ ครอบคลุมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเกษตร สถานการณ์น้ำและการเปลี่ยนแปลง การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อ ...

[อ่านต่อ]
เดินหน้าระบบ MRV กลไกบริหารจัดการโลกร้อน

เดินหน้าระบบ MRV กลไกบริหารจัดการโลกร้อน

โดย : ชัยวัฒน์ คุประตกุล
--------------------
หนังสือเรื่อง วิกฤตโลกร้อนเรื่องจริงหรือตื่นตูม ให้ความรู่เกี่ยวกีบภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี มีการลำดับเรื่องราวโลกร้อนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีภาพประกอบแบบการ์ตูนที่น่ารัก ในแต่ละบทจะตั้งเป็นคำถามที่ชวนให้สงสัย ต้องตามไปอ่านเพื่อหาคำตอบให้ได้ ...
[อ่านต่อ]
ผิดและแก้: Fault & Fix

ผิดและแก้: Fault & Fix

โดย : สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
--------------------
หนังสือเล่มนี้ จัดทำเพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่ใช่งานปฏิบัติทางวิศวกรรมปรับอากาศที่ดี เพื่อให้วิศวกรและช่างที่เพิ่งจบใหม่ ตลอดจนผู้ที่สนใจ หรือแม้กระทั่งวิศวกรหรือช่างที่ทำงานอยู่ในวงการปรับอากาศมานานและ ...
[อ่านต่อ]

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..