นโยบาย

มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จุดประกายความคิด ความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้กับนักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้บริการห้องสมุด

มาตรการ

เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำสั่งแต่งตั้ง

แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร เป็นตัวแทนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้สำเร็จผลอย่างยั่งยืน

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

เป็นกิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

วีดีโอแนะนำ

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ +66 7428-2352
เว็บไซต์ clib.psu.ac.th
ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส โทร. 089-6962265
วีณา ฤทธิ์รักษา โทร. 082-4348933