เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
หนังสือแนะนำ เดือนกรกฎาคม
.. อ่านทั้งหมด ..
มาจิซึคึริ (Machizukuri) กระบวนการฟื้นฟูเมืองเก่าในโตเกียว และเกียวโต : บทเรียนสำหรับการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าในประเทศไทย

มาจิซึคึริ (Machizukuri) กระบวนการฟื้นฟูเมืองเก่าในโตเกียว และเกียวโต : บทเรียนสำหรับการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าในประเทศไทย

โดย : กองบรรณาธิการ พิกุล สิทธิประเสริฐกุล, ครรชิต จูประพัทธศรี
--------------------
หากเราสามารถฟื้นฟูเมืองเก่าด้วยการยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบเดิมไว้คงดีไม่น้อย แล้วญี่ปุ่นก็ทำได้ค่ะ หนังสือเล่มนี้บอกเราเรื่องราวของ ...
[อ่านต่อ]
คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน

คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน

โดย : กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
--------------------
คู่มือที่รวบรวมองค์ความรู้ และแนวทางในการจัดการขยะ อ่านเข้าใจง่าย กะทัดรัด สามารถทำได้จริง และเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนื้อหาจะเน้นเรื่อง ...
[อ่านต่อ]
คู่มือการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

คู่มือการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

โดย : สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์
--------------------
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มืออย่างดีสำหรับองค์กรภาคอุตสาหกรรมของไทยที่ต้องการช่วยสังคมในเรื่อง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการดำเนินตามโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 7 ขั้นตอน คือ ...
[อ่านต่อ]
แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ปีที่2

แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ปีที่2

โดย : ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, อรพิณ สันติธีรากุล
--------------------
ชื่อหนังสือที่อ่านแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายนัก แล้วหมายถึงอะไรล่ะ? ...
[อ่านต่อ]
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ฉบับเยาวชน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ฉบับเยาวชน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550

โดย : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
--------------------
หนังสือเล่มนี้ นำเสนอและสะท้อนความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยให้เยาวชนได้มีโอกาส ...
[อ่านต่อ]

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25