เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
หนังสือแนะนำ เดือนกันยายน
.. อ่านทั้งหมด ..
9 เรียนรู้ตามคำพ่อสอน : สู่สังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

9 เรียนรู้ตามคำพ่อสอน : สู่สังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดย : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
--------------------

 พบกับ 16 เรื่องราวจากบุคคล ชุมชน และองค์กร ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตผ่าน 9 คำสอน ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ซึ่งก็คือ ความเพียร ความพอดี ความรู้ตน คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พูดจริงทำจริง หนังสือเป็น ..

[อ่านต่อ]

ดอยสุเทพ-ปุย โมเดล : การจัดการไฟป่า หมอกควัน บนความร่วมมือ

ดอยสุเทพ-ปุย โมเดล : การจัดการไฟป่า หมอกควัน บนความร่วมมือ

โดย : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
--------------------

หนังสือเล่มนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานของภาคีเครือข่ายอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน รวมถึงได้ถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

เนื้อหามี 6 เรื่องด้วยกันคือ ...

[อ่านต่อ]
1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : วิธีง่าย ๆ ในการใช้ชีวิตที่สุขสบายอย่างใส่ใจกับสภาพแวดล้อม ประหยัดเงิน ประหยัดทรัพยากร พร้อมกับมีสุขภาพดี

1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : วิธีง่าย ๆ ในการใช้ชีวิตที่สุขสบายอย่างใส่ใจกับสภาพแวดล้อม ประหยัดเงิน ประหยัดทรัพยากร พร้อมกับมีสุขภาพดี

โดย : กิจจา ฤดีขจร (ผู้แปล) ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย (บรรณาธิการ)
--------------------

หนังสือเรื่อง 1001 วิธีอยู่สบาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หนังสือแปลจากชื่อเรื่อง 1001 Easy Ways for Earth-wise Living แปลโดยกิจจา ฤดีขจร และคณะ เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น ...

[อ่านต่อ]
กลยุทธ์การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์

โดย : เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
--------------------
 ตำราเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์  ซึ่งคุณภาพของไบโอดีเซลต้องตรงตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ ...
[อ่านต่อ]
เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง

เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง

โดย : ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
--------------------
หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาจะเป็นพื้นฐานจนถึงเนื้อหาที่เป็นการนำไปสู่การออกแบบและการนำไปใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร สนามกีฬา หรือบริเวณกว้าง ๆ เช่น ...
[อ่านต่อ]

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..