เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
หนังสือแนะนำ เดือนมิถุนายน
.. อ่านทั้งหมด ..
พลังงานทางเลือก

พลังงานทางเลือก

โดย : สุชาติ สุภาพ
--------------------
คุณเคยคิดมั้ยว่า หากพลังงานจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติหมดไป หรือมีราคาแพงขึ้น จะทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในการบอกเล่าเรื่องราวของ ...
[อ่านต่อ]
ความรู้เบื้องต้นด้านมลพิษทางเสียง

ความรู้เบื้องต้นด้านมลพิษทางเสียง

โดย : ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
--------------------
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่อง มลพิษทางเสียง สาเหตุการเกิดมลพิษทางเสียง ผลกระทบ การประเมิน ...
[อ่านต่อ]
คู่มือป้องกันมลภาวะทางแสง (Light pollution) ฉบับประชาชน

คู่มือป้องกันมลภาวะทางแสง (Light pollution) ฉบับประชาชน

โดย : ปิดิเทพ อยู่ยืนยง
--------------------
หนังสือคู่มือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางแสงและวิธีการป้องกันมลภาวะทางแสงในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็น 6 หัวข้อ คือ ...
[อ่านต่อ]
Hate waste ขยะใครใครก็ไม่รัก

Hate waste ขยะใครใครก็ไม่รัก

โดย : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
--------------------
หนังสือเล่มนี้ เต็มไปด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์มากมาย ภาพประกอบน่าสนใจ สรุปตัวเลขด้วยกราฟต่าง ๆ ทำให้เข้าใจง่าย เรียกได้ว่า "จิ๋วแต่แจ๋ว" จริงๆ ...
[อ่านต่อ]
คู่มือช่วยชาติ ลดขยะพลาสติกและโฟม

คู่มือช่วยชาติ ลดขยะพลาสติกและโฟม

โดย : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
--------------------
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีเหล่าตัวแทนของเยาวชนจาก 10 โรงเรียนทั่วประเทศร่วมกันคิด ...
[อ่านต่อ]

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th