Welcome  to Vietnamese librarians ประจำปี 2560

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกิลเทอ ประเทศเวียดนาม
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรห้องสมุด โดยมีการส่งบุคลากรของทั้งสองห้องสมุดไปเยือนซึ่งกันและกัน
ส่งผลให้มีการพัฒนาความรู้เรื่องงานห้องสมุดให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
   
   
   
   

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    

โดยมีผู้อำนวยการสำนักฯและบุคลากรทุกคน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิงกับการมาเยือนของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกิลเทอ ประเทศเวียดนาม
และหวังเป็นอย่างยิ่งต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป
   
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017