การส่งต้นฉบับ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 

1. ขั้นตอนการขอใช้บริการจัดพิมพ์


2. แบบฟอร์ม

 
 

3. การเตรียมต้นฉบับ
     
     ภายในเล่มประกอบด้วย

 • ปกหน้า (ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้เขียน)
 • คำนิยม (ถ้ามี)
 • คำนำ
 • กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
 • สารบัญ
 • เนื้อหา
 • ดัชนี (ถ้ามี)
 • ประวัติผู้เขียน (ชื่อ-สกุล, วุฒิการศึกษา (ประกอบไปด้วย วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ ชื่อมหาวิทยาลัย)
 • คำโปรยหลังปก (ถ้ามี)
     
   

4. การเตรียมไฟล์ข้อมูลต้นฉบับ

 • เตรียมไฟล์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ขนาดกระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 pt.
 • การขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้ใช้ Tab และไม่ต้องเว้นบรรทัด จะเว้นบรรทัดต่อเมื่อต้องการขึ้นเรื่องราวใหม่
 • การเว้นวรรคให้ใช้ Space bar และเคาะเพียงครั้งเดียว
 • ตรวจสอบคำศัพท์ และตัวสะกดให้ถูกต้องที่สุด
 • กรณีมีภาพประกอบ ให้ปฏิบัติดังนี้
  - ให้ตั้งชื่อภาพประกอบตามลำดับเนื้อหาและเข้าใจง่าย

  ภาพประกอบมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 Dpi และเป็นภาพที่ถูกลิขสิทธิ์

  ผู้ใช้บริการต้องจัดเตรียมภาพประกอบด้วยตัวเอง


5. รูปแบบการอ้างอิงบรรณานุกรม

 • APA style (American Psychological Association)

      https://clib.psu.ac.th/images/ratana/APA-6-edition.pdf

      https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/153329/111738

      http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/APA_Style.pdf

      http://www.apastyle.org/index.aspx

      https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html

 • Chicago style

      https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html
     

      https://libguides.merrimack.edu/citing_sources/CBE#s-lg-box-7044499


 • Turabian style  

      https://www.chicagomanualofstyle.org/turabian/citation-guide.html

 • IEEE style

      https://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf 

 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน