อาจารย์และนักศึกษา ม.อ. ปัตตานีดูงาน ณ.สำนักฯคุณหญิงหลงฯ

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ดร.วรรณกร  ลิขิตปัญญโชติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาประกอบการเรียนรายวิชา 421 - 223

การวิเคราะห์รายการสารสนเทศ และนักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ แสดงความขอบคุณ

โดยมีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง เป็นตัวแทนรับมอบของที่ระลึก


แนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ แก่ อาจารย์และนักศึกษา

ณ.ห้องพระยาอรรถกระวีสุนทร  
ให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการเตรียมตำราเพื่อออกให้บริการภายในห้องสมุด
แนะนำการเตรียมตัวเล่มและการนำ RFID มาใช้กับหนังสือเพื่อออกให้บริการการดูงานในครั้งนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน

และการได้รับความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์โดยตรง จึงเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมาก อันจะส่งผลแก่ผู้เรียนในอนาคต

 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน