การตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
การตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

             วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ นายคมกฤช จันทร์ขจร
รองเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กศน. ท่านอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้อง ประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th