การอบรมเชิงปฏิบัติการ "บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์"


            ภาพบรรยากาศระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์" วันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณปัณดารีย์ สุนทรวราภาส หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็นประธานกล่าวเปิดงานที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักฯ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ในการเรียนรู้การเล่นบอร์ดเกม เชื่อมโยงแนวคิดการเรียนรู้ และพัฒนาสู่กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ในระหว่างการอบรมก็มีทั้งเรื่องสาระความรู้ ความสนุกสนานเกิดขึ้นจากการร่วมเล่นบอร์ดเกมจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านบอร์ดเกม โดยคุณวัฒนชัย ตรีเดชา และ คุณกานต์ มานะแก้ว

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th