24th May 2024

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจําปี 2567” (PRIDE OF PSU 2024) ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องและสดุดีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา

ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี

ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า… วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำคัญเพื่อแสดงถึงคุณค่า และแสดงความขอบคุณต่ออาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงทุกภาคส่วนที่ช่วยกันสร้างคุณค่า สร้างความหมายให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักในการพัฒนาภาคใต้ และของประเทศ มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการจัดงานวันคุณค่าฯ อย่างเปี่ยมล้น โดยทีมงานที่เข้มแข็ง และด้วยปณิธานอันแรงกล้า มีจิตอาสา สร้างประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของชาวสงขลานครินทร์ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขให้สมเป็นมหาวิทยาลัยที่ทรงคุณค่า และมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ เพื่อที่จะได้ทำให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในภาคใต้ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การเสริมสร้างความรู้ การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น …

รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ

ด้าน รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กล่าวว่า… งานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ เป็นงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันครบรอบสถาปนาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการยกย่อง และสดุดีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมสำคัญนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรจากหลายส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำวิดีทัศน์คุณค่าสงขลานครินทร์ การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมในงานเพื่อให้เป็นงานที่แสดงถึงความมีคุณค่า และคุณประโยชน์ของบุคลากรชาวสงขลานครินทร์ทุกฝ่าย ซึ่งนอกจากจะมีการมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว ยังมีการปาฐกถาพิเศษจาก ฯลฯ ชวน หลีกภัย ในหัวข้อ “คุณค่าสงขลานครินทร์” การร้องเพลงโดยนักศึกษา ชมวีดิทัศน์ชุด “คุณค่าสงขลานครินทร์” และกิจกรรม PSU TALK โดยศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 2 ท่าน ได้แก่ ดร.วิมล หอมยิ่ง เจ้าของกิจการไร่พันดาว และคุณจิตต์สุภา ฉิน พิธีกรรายการเกี่ยวกับ Technology


สำหรับปีนี้มีการมอบรางวัล จำนวน 11 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
2. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่น
3. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่
4. รางวัลบุคลากรดีเด่น
5. รางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพิจารณาเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.
6. รางวัลนักศึกษาดีเด่น
7. รางวัล The Blue Jacket
8. รางวัล Research & Innovation Award for Mankind 2024
9. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 5 อันดับแรก ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากฐานข้อมูล Scopus
10. รางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของอังกฤษ (UK-PSF) ระดับ Senior Fellow
11. รางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher)

เรืองและภาพจาก : https://www.psu.ac.th/?page=news&news_code=1678

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ