สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากหลายสำนักพิมพ์ เช่น Cambridge University Press,

Elsevier, Oxford University Press, Springer and Taylor Francis.

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017