ฐานข้อมูลทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบ PDF
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017