รวมประเด็นร้อน ตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 2 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

กองบรรณาธิการธรรมนิติ. (2559). รวมประเด็นร้อน ตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 2 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ.


(H๋J4771.55 ฮ99 2559)


       ภาษีเงินได้นิติบุคคล: กรณีมาตรการภาษีจากเงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรม ; กรณีการจ่ายเงินปันผล ; กรณีเงินค่าแรกเข้า เงินสมทบ และดอกผลจากกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ; กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ -- ภาษีมูลค่าเพิ่ม: กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ; กรณีการนำเข้าสตอว์เบอร์รีแช่แข็งตัดขั้ว ; กรณีการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร -- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงิน ; กรณีการขอยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย ; กรณีการจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ ; กรณีจ่ายเงินค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ให้พนักงาน

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=407805

 

 

   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020