ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 

         บุคลากรของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการตามธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2558 หมวดที่ 4 การบริหารข่ายงาน ข้อ 16 และมีมติเลือก รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค โดยเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017