ประกาศ...ระเบียบใหม่! การใช้ห้อง Study Room ชั้น 6

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 ประกาศสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เรื่อง ระเบียบการใช้ห้อง Study Room ชั้น 6

       เพื่อให้การใช้บริการห้องสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกระเบียบการใช้ห้อง Study Room 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

       และได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้ประกาศ ระเบียบการใช้บริการห้อง Study Room ชั้น 6

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ คลิก

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020