สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้รับระดับดีมาก (เหรียญเงิน) จากการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 


       สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ได้ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับระดับดีมาก (เหรียญเงิน) ของกรมส่งเสริมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
     
       จากการเข้ารับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ผศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว โดยมีรูปแบบการประเมินทั้ง Online และ Onsite ซึ่งสำนักฯ ได้รับนโยบายและแผนงานการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ให้ดำเนินการตามเกณฑ์ทั้ง 6 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การกำหนดนโนบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย หมวดที่ 5 เรื่องสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และหมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง


 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th