หอสมุดชวนมาใช้ "ระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ K4DS"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

                              


1. K4DS Search คืออะไร?

K4DS Search คือ เครื่องมือสำหรับการค้นหา (Search engine) ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ที่โครงการ K4DS ได้รวบรวมไว้บนเว็บไซต์ http://k4ds.psu.ac.th/ โดยผู้ใช้สามารถพิมพ์คำค้น (Keyword) หรือข้อความที่ต้องการจะค้นหา K4DS Search จะแสดงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ที่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมด


2. ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ที่ K4DS ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดมีอะไรบ้าง?

1. งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Research publication)

2. วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (Thesis)

3. งานวิชาการ โครงการ และนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Project)

4. บรรณนิทัศน์หนังสือ (Bibliography)

5. ข่าว (News)


3. K4DS Search มีประโยชน์อย่างไร?

K4DS Search จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่หรือสร้างองค์ความรู้ต่อยอดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้


4. โครงการ K4DS จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างไร?

โครงการ K4DS ได้พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ แล้วนำมาจัดการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นระบบ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สืบค้นได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นฐานในการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่  หรือสร้างองค์ความรู้ต่อยอดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ และยังมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากร เป็นแกนในการประสานงานและสนับสนุนทางเทคนิควิชาการ เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เหล่านี้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้


5. หากต้องการใช้บริการ K4DS Search ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนหรือไม่?

ท่านสามารถใช้บริการการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ของ K4DS Search ได้โดยไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์


6. หากสมัครเป็นสมาชิกของ K4DS จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ของ K4DS ที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตได้


7. สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ไปเผยแพร่หรือนำไปใช้อ้างอิงได้หรือไม่?

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารไปเผยแพร่ หรือนำไปใช้อ้างอิงได้


8. หากมีข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ K4DS จะทำได้หรือไม่?

สามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่างๆ ลงบนเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระดานข่าวหรือติดต่อโครงการ K4DS เพื่อนำเข้าฐานข้อมูล K4DS


9. หากต้องการยืมหนังสือฉบับจริง สามารถยืมผ่านทางเว็บไซต์ K4DS ได้หรือไม่?

ท่านไม่สามารถยืมหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ได้ แต่โครงการ K4DS ได้ตั้งแหล่งจัดเก็บรูปเล่ม (hard copies) ของเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชายแดนใต้ไว้ 2 ที่ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัย คือ

1. หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

2. ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ


10. หากต้องการทราบข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ K4DS จะสามารถติดตามได้ที่ช่องทางใดบ้าง?

หากต้องการทราบข่าว กิจกรรมต่างๆ ของ K4DS สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://k4ds.psu.ac.th/ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ซึ่งจะได้รับการแจ้งข่าวสารต่างๆ ทางอีเมล์ หรือติดตามได้ทางช่องทาง Social media:

• Facebook: Kfordeepsouth
• Twitter: k4deepsouth
• GotoKnow: k4deepsouth

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017