การอบรมป้องกันอัคคีภัย อพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ CPR

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

การอบรมป้องกันอัคคีภัย อพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ CPR

              วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จัด “การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนขีพ (CPR)” เนื่องจากสำนักฯ เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่บนอาคารสูง และมีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นสถานที่จัดเก็บหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นเชื้องเพลิงอย่างดี หากเกิดเพลิงไหม้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการป้องกันอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสามารถรับมือกับเหตุการณ์อัคคีภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมบูรณ์ จุลสุรางค์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งทีมวิทยากรจากศูนย์บริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณะภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


 
 
 
 
 
 
 
 
 Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน