มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

       ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไปแล้ว ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 และ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกและมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม ดังนี้ 1. นักศึกษาชาวต่างประเทศจากกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่ได้เดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัย ขอให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 และขอให้ส่วนงานติดตามและประสานกับนักศึกษาและพิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบทางไกลตามความเหมาะสม 2. งดหรือเลื่อนการเดินทางของชาวต่างประเทศที่อาศัยหรือเดินทางผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยออกไปก่อนทุกกรณี 3. ให้บุคลากรและนักศึกษางดการเดินทางไปกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการเดินทางไปราชการและการเดินทางส่วนตัว กรณีมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 3.1 กรณีบุคลากร ต้องขออนุญาตไปต่างประเทศต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาต โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนถึงจะเดินทางได้ และให้สำเนาหนังสือการได้รับอนุญาตไปต่างประเทศไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา …

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) Read More »

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ