25th March 2023

Kanung Burpool

   สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
   ผศ. ดร .นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักศึกษาบัณฑิตในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ...
         สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 วันแรกทรงขอให้บัณฑิตขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอเพื่อจะได้นำมาใช้เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงาน       ...
    จากบทความของรองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข อดีตอธิการบดี ที่ได้เขียนไว้ขณะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้ว่า…        “ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นผลสำเร็จ และมีนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษามาแล้ว...
        สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2ตุลาคม 2560...
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์รายการโทรทัศน์ ” 45 ปี...
     อธิการบดี รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลโล่พระราชทาน ประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา รศ. ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
EnglishThai