25th March 2023

นักศึกษา

ในปีการศึกษา 2510 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นคณะแรก เป็นจำนวน 50 คนผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คนแรก ได้แก่ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ นักศึกษารุ่นนี้ ใช้อาคารของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เดิม มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ข้างโรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา เป็นที่เรียน...
องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยมี ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี...
        นางสาวอินทิรา ปานหนู  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สร้างสรรค์ผลงานวิดีโอสั้น ชุด “ไหว้”...
EnglishThai