อาจารย์ดีเด่น

นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 400 คนที่น่าจับตามอง จากการจัดอันดับ Gen.T List 2020

        ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขานิติวิทยาศาสตร์ จาก University of Strathclyde สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติ โดย Gen.T List 2020 ได้กล่าวชื่นชมในเว็บไซต์ถึง ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ว่า อาจารย์คือประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตลอดจนการสอนและการวิจัยซึ่งเขาได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ขอขอบคุณภาพจาก : https://www.psu.ac.th/th/node/9830 ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ปี 2562

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่สอนดี มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่นักศึกษา ตลอดถึงประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ทั่วไป ซึ่งอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นดังกล่าว จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัยและรับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ ซึ่งในปี 2562 นี้มีผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. สุกัญญา เธียรวิวัฒน์คณะทันตแพทยศาสตร์อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน        เป็นผู้มีความสามารถรอบด้านทั้งวิชาการ วิจัย การบริการวิชาการ ไปเชื่อมโยงสู่การสอนได้อย่างกลมกลืนและน่าเรียนรู้ โดยเน้นส่งเสริมศักยภาพ สร้างพลังการเรียนรู้ สร้างกำลังใจ ฝึกให้คิดรอให้ตกผลึก หาวิธีการสอนให้ตรงกับจริตของผู้เรียน เป็นผู้สอนที่มีความเข้าใจควบคู่กับการมุ่งมั่น ผลักดัน สนับสนุนผู้เรียนอย่างจริงใจ สร้างความใฝ่รู้ในตัวผู้เรียน และประการสำคัญ เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นต้นแบบทางความรู้สึกและการปฏิบัติตัว ทั้งในแง่การเข้าใจผู้คนเข้าใจสังคม ชุมชน อ่อนน้อม ให้เกียรติ ควบคู่ไปกับ สอนให้คิดอย่างแยบคาย ฝึกให้คิดเป็นระบบตามแนวทางการวิจัย เชื่อมโยงให้เห็นการวิจัยเพื่อนำไปสู่การบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันต์ ไชยเสนคณะการบริการและการท่องเที่ยวอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน      เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning …

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ปี 2562 Read More »

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ