การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2020

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านวันนี้ได้เปิดอ่านเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้อำนวยการกรุณามาว่างไว้ให้อ่าน ซึ่งเป็นภาคของการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งมีผลงานต่าง ๆ ที่ประเภทบรรยายที่ส่งเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และทราบมาว่าผลงานการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) ไม่ว่าจะเป็นภาคบรรยายหรือโปสเตอร์ มีหลาย ๆ ผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น
      ในการจัดประชุมในครั้งนี้ได้เจ้าภาพคือสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้ชื่อว่า PULINET 2020 : “Library Transformation in a Disrupted World” สำหรับการประชุมวิชาการ PULINET นั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ให้กับบุคลากรในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งนำเสนอผลงานวิชาการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือการนำเสนอโดยวาจาและโปสเตอร์ แต่ละรูปแบบการนำเสนอแบ่งเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT), การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) และการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)
      อย่างไรเสียเมื่ออ่านเอกสารที่ผู้อำนวยการส่งมาแล้ว ก็อดไม่ไ่ด้ที่จะนำบรรยากาศ PULINET 2020 จากการบอกเล่าของเพื่อนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม และค้นหาจากเว็บมาเล่าสู่กันฟังครับ วันแรกของการประชุมจะเป็นพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ  มาเป็นประธาน
          วันแรกของการประชุมจะเป็นพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ  มาเป็นประธาน

รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ

        ต่อจากนั้นก็เป็นการบรรยายโดยอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในหัวข้อเรื่อง Library Transformation in a Disrupted World

อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

         อีกช่วงหนึ่งเป็นบรรยายเรื่อง The Next Generation Library Beyond a Disrupted World โดย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

         สำหรับช่วงบ่ายเป็นการบรรยายโดยคุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในเรื่อง Library as a Lifelong Learning Park

คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช

  หลังจากนั้นเป็นการบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งบรรยายในหัวข้อ Scholarly Communication in a Disrupted World

รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
Pulinet20
Pulinet20-2
Pulinet20-3
Pulinet20-4
Pulinet20-5
Pulinet20-6
Pulinet20-7
Pulinet20-8
Pulinet20-9
Pulinet20-10
Pulinet20-11
Pulinet20-12
Pulinet20-13
Pulinet20-14
Pulinet20-16
Pulinet20-17
Pulinet20-18
Pulinet20-19
Pulinet20-20
Pulinet20-21
Pulinet20-22
Pulinet20-23
Pulinet20-24
Pulinet20-25
Pulinet20-26
Pulinet20-27
Pulinet20-28
Pulinet20-29
Pulinet20-30
การบรรยายพิเศษเรื่อง Library Transformation in a Disrupted World
การบรรยายเรื่อง Library as a Lifelong Learning Park
ภาพผลงานโปสเตอร์
ภาพผลงานโปสเตอร์2
ภาพผลงานโปสเตอร์3
ภาพผลงานโปสเตอร์4
ภาพผลงานโปสเตอร์-5
ภาพผลงานโปสเตอร์6
ภาพผลงานโปสเตอร์7
ภาพผลงานโปสเตอร์8
ภาพผลงานโปสเตอร์9
ภาพผลงานโปสเตอร์10
ภาพผลงานโปสเตอร์11
ภาพผลงานโปสเตอร์12
ภาพผลงานโปสเตอร์13
ภาพรางวัล KM
ภาพรางวัล KM-2
ภาพรางวัล KM-3
ภาพรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย-ชมเชย
ภาพรางวัลนำเสนอ Pulinet20
ภาพรางวัลนำเสนอ Pulinet20-2
ภาพรางวัลโปสเตอร์ KM
ภาพรางวัลโปสเตอร์ KM-2
previous arrow
next arrow
Pulinet20
Pulinet20-2
Pulinet20-3
Pulinet20-4
Pulinet20-5
Pulinet20-6
Pulinet20-7
Pulinet20-8
Pulinet20-9
Pulinet20-10
Pulinet20-11
Pulinet20-12
Pulinet20-13
Pulinet20-14
Pulinet20-16
Pulinet20-17
Pulinet20-18
Pulinet20-19
Pulinet20-20
Pulinet20-21
Pulinet20-22
Pulinet20-23
Pulinet20-24
Pulinet20-25
Pulinet20-26
Pulinet20-27
Pulinet20-28
Pulinet20-29
Pulinet20-30
การบรรยายพิเศษเรื่อง Library Transformation in a Disrupted World
การบรรยายเรื่อง Library as a Lifelong Learning Park
ภาพผลงานโปสเตอร์
ภาพผลงานโปสเตอร์2
ภาพผลงานโปสเตอร์3
ภาพผลงานโปสเตอร์4
ภาพผลงานโปสเตอร์-5
ภาพผลงานโปสเตอร์6
ภาพผลงานโปสเตอร์7
ภาพผลงานโปสเตอร์8
ภาพผลงานโปสเตอร์9
ภาพผลงานโปสเตอร์10
ภาพผลงานโปสเตอร์11
ภาพผลงานโปสเตอร์12
ภาพผลงานโปสเตอร์13
ภาพรางวัล KM
ภาพรางวัล KM-2
ภาพรางวัล KM-3
ภาพรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย-ชมเชย
ภาพรางวัลนำเสนอ Pulinet20
ภาพรางวัลนำเสนอ Pulinet20-2
ภาพรางวัลโปสเตอร์ KM
ภาพรางวัลโปสเตอร์ KM-2
previous arrow
next arrow

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
https://www.facebook.com/PULINET2020/
http://pulinet2020.tsu.ac.th/

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai