การสแกนสารบัญวารสารใหม่

        บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ คือ บริการสแกนสารบัญวารสารที่มาใหม่ในห้องสมุดส่งให้ผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงรายละเอียดว่าวารสารฉบับนั้น ๆ มีบทความที่ตนเองสนใจหรือไม่ เกี่ยวกับอะไรบ้าง และเพื่อลดการเสียเวลาในการค้นหาวารสารบนชั้นหนังสืออีกด้วย

          ขั้นตอนการสแกนสารบัญวารสาร
          1. คัดแยกวารสารที่ต้องทำการสแกนตามรายชื่อที่ผู้ใช้บริการต้องการสารบัญ

          2. เปิดโปรแกรม Canon MP Navigator EX เพื่อสแกน >> คลิกเลือก PDF

           3. นำวารสารที่ต้องการสแกนวางบนเครื่องสแกน

         4. หลังจากเลือก PDF แล้ว จะปรากฏหน้าต่างนี้ ให้กดคำว่าสแกน

         5. หากหน้าสารบัญวารสารมีมากกว่า 1 หน้า ให้กดถัดไป แต่หากมีเพียงหน้าเดียวให้เลือกคำว่าเสร็จสิ้น

          6. จากนั้นจะได้ภาพที่สแกนหน้าสารบัญเป็นไฟล์ PDF  ดังภาพ

        7. แก้ไขตัดขอบหน้าสารบัญให้สวยงาม จากนั้นส่งหน้าสารบัญวารสารใหม่ให้กับผู้ใช้ที่ต้องการผ่านทางอีเมล์

          ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ต้องการใช้บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ สามารถขอใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ได้เลย แล้วพบกันใหม่ในบล็อกหน้านะคะ

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai