19th April 2024

ปริญญาบัตร

สงขลานครินทร์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ วันที่ ๑๘-๒๑ ก.ย. ๒๕๖๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี...
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566) เวลา 12.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้...
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่  10 – 11 พฤษภาคม 2565 เมื่อวันที่ 10...
สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ...
            สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิธีถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวน...
     ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์...
     วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์...