27th February 2024

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 และเปิดรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์รุ่นแรก จํานวน 60 คน ในปี 2511 โดยในภาคการศึกษาแรกได้ใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจบุันคือ มหาวิทยาลัยมหิดล) ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างอาคารที่ตำบลรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี แล้วเสร็จเป็นบางส่วนในภาคการศึกษาที่ 2 คณาจารย์และนักศึกษาจึงได้เดินทางมาเรียนที่วิทยาเขตปัตตานีซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 วันแรกของการมาอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานีจึงเรียกว่า “วันรูสะมิแล” เพื่อร่วมรําลึกถึงวันแรกที่คณาจารย์และนักศึกษารุ่นแรก เดินทางมาอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานี

วันรูสะมิแล
ช่วยแชร์ด้วยนะครับ