24th May 2024

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565” (PRIDE OF PSU 2022) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อรำลึกถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัย และยกย่องเชิดชูบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 65ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันคุณค่าสงขลานครินทร์” เพื่อแสดงความขอบคุณต่อสังคมที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของมหาวิทยาลัย ในการสร้างองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นพลเมืองโลกที่ออกไปพัฒนาประเทศและทำประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ มีภารกิจในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข เป็นที่พึ่งพาของสังคมในยามที่มีภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตมหาวิทยาลัยตระหนักถึงคาดหวังของสังคม จึงมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าผ่านภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และได้สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของสังคมในทุกระดับ ดังจะเห็นได้จากรางวัลต่างๆ ที่บุคลากรและนักศึกษาได้รับในระดับหน่วยงาน วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้มีส่วนในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตที่มีการระบาดของโควิด 19 ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม โดยการเปิดโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ฉีดวัคซีน และดูแลผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย ได้สร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ที่ช่วยในการสร้างรายได้ และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยได้สร้างผู้ประกอบการขนาดเล็กและสร้างโอกาสในการต่อยอดสู่การเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปด้าน รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี กล่าวว่า งานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ เป็นงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันครบรอบสถาปนาของมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่อง และสดุดีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้จัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่มหาวิทยาลัยก็ยังคงให้มีกิจกรรมสำคัญนี้ ซึ่งภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในหัวข้อ “สงขลานครินทร์ในอนาคตกับการสร้างคุณค่าต่อสังคม” การขับร้องเพลงจากบุคลากรของคณะ การแสดงและขับร้องโนราพร้อมกับกิจกรรม “ศิษย์เก่ากับคุณค่าสงขลานครินทร์” และ “คุณค่าสงขลานครินทร์ต่อสังคม” โดยเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งทาง online และ on site ของบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า

สำหรับปีนี้มีการมอบรางวัล จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. รางวัล PSU Research Grand Slam
2. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่น ของ ม.อ. ปี 2564
3. รางวัลผู้ผ่านการประเมินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ระดับสามัตถิยาจารย์และสิกขาจารย์
4. รางวัลเครือข่ายวิจัยดีเด่น
5. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
6. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่
7. รางวัลบุคลากรดีเด่นของ ม.อ.
8. รางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ปขมท.
9. รางวัลนักวิจัยที่เป็น corresponding author จากฐานข้อมูล Web of Science
10. รางวัลนักศึกษาดีเด่น

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ