วิธีตรวจสอบรายชื่อวารสารว่ามีในฐานข้อมูล Web of Science หรือไม่? และถ้ามีในฐาน Web Of Science ควรจะตีพิมพ์หรือไม่?

  • มาทำความรู้จักกับฐานข้อมูล Web of Science

ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลดรรชนี และสาระสังเขป ครอบคลุมเอกสารวิชาการ
สหสาขาวิชา มีข้อมูลวารสารกว่า 12,000 ชื่อเรื่อง โดยสามารถใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2001 – ปีปัจจุบัน

ฐานข้อมูล Web of Science มีวารสารแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. กลุ่ม 1 ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้
   – Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)—2001-present
   – Social Sciences Citation Index (SSCI)—2001-present
   – Art & Humanities Citation Index (A&HCI)—2001-present
2. กลุ่ม 2 ประกอบด้วย 1 ฐานข้อมูล ดังนี้
   – Emerging Sources Citation Index (ESCI) —2015-present

        วารสารทุกรายชื่อที่อยู่ในกลุ่ม 2 (Emerging Sources Citation Index) ไม่แนะนำให้อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยตีพิมพ์บทความวารสาร เนื่องจากจะไม่ได้รับการสนับสนุนรางวัลจากสำนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพราะวารสารกลุ่มนี้จะไม่แสดงค่า Q (Quarterly)

       แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวารสารใดบ้างที่อยู่ในกลุ่ม  Emerging Sources Citation Index สามารถตรวจสอบได้จาก…..ฐานข้อมูล Web of Science คลิกเมนู Master Journal List

    เพื่อความมั่นใจ ควรนำรายชื่อวารสารตรวจสอบกับฐานข้อมูล Web of Science อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าควรจะตีพิมพ์หรือไม่? มีข้อมูลอะไรอีกบ้างที่ควรจะตรวจสอบก่อนการตีพิมพ์บทความ……

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai