Page 9 - คู่มือบริหารจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 9

2
            รวมถึงนโยบายร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยที่ต้องการให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีเป็นผู้น าเข้า
            ข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยสามารถตรวจสอบไฟล์ผ่าน
            ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดท า
            คู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดูแลระบบและการน าเข้าข้อมูลที่เป็นมาตรฐานต่อไป


            วัตถุประสงค์

               1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                  ื่
               2. เพอเป็นคู่มือส าหรับนักศึกษาและบุคลากรในการน าเข้าข้อมูลสู่คลังปัญญามหาวิทยาลัย
            สงขลานครินทร์
               3. เพื่อเป็นคู่มือส าหรับบรรณารักษ์ในการดูแลระบบและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้


            ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1. มีแนวทางการบริหารจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

               2. นักศึกษาและบุคลากรสามารถน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               3. บรรณารักษ์สามารถท างานทดแทนกันเมื่อผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติได้หรือลาออก

            ขอบเขต


               คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการสารสนเทศคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฉบับนี้
            กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการสารสนเทศในคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยแบ่งออกเป็น 2
            ส่วนคือ

                1. ส่วนผู้ใช้ระบบ ได้แก่ การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดไฟล์ การยืนยันข้อมูล การแก้ไข
            เมทาดาตา
                                     ิ่
                               ิ่
                2. ส่วนผู้ดูแลระบบ ได้แก่ การเพมชุมชน การเพมคอลเล็กชั่น การจัดการสมาชิก และ
            การท า Item Mapper

            นิยามศัพท์

                       ิ
               คลังปัญญามหาวทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Knowledge Bank) คือ แหล่งรวบรวม
            องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความ
                               ื่
            วิจัย ต าราคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงผลงานอนๆ ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร
            ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14