Page 8 - คู่มือบริหารจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 8

บทที่ 1
                               บทน า


            หลักการและเหตุผล

               ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั่วโลกมีการพัฒนาคลังปัญญาสถาบัน หรือ Institutional Repository

            อย่างแพร่หลาย โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้าง
                                                ิ
            ขึ้นโดยสมาชิกในสถาบันนั้น ๆ รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศที่มีคุณค่าให้อยู่ในรูปแบบอเล็กทรอนิกส์
                      ้
            ใช้เครื่องมือที่เอื้อต่อการเขาถึง ค้นคืน และเผยแพร่งานทางปัญญาของสถาบันให้เข้าถึงโดยเสรี
               คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ PSU Knowledge Bank ถือเป็นแหล่ง

            รวบรวมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้เป็นระบบที่คล่องตัวใน
            การใช้ ทันสมัย มีประสิทธิภาพทั้งระบบจัดเก็บ สืบค้นและการแสดงผลองค์ความรู้ ก่อให้เกิดความ
            ภูมิใจ และมีชุมชนความร่วมมือระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่ร่วมกันสร้างคลังปัญญา

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคลังปัญญา
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามค าสั่งที่ 1854/2551 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยมีหน้าที่
            ขับเคลื่อนการด าเนินงานของโครงการให้เป็นรูปธรรม ในระยะการด าเนินการปีแรก คณะกรรมการ
            โครงการคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก าหนดแนวคิดเบื้องต้นของระบบ จากนั้น
            มอบหมายให้ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี

            ประสบการณ์ด้านการจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศ จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเมื่อวันที่
            28 มกราคม 2552 ตามค าสั่งส านักฯ ที่ 3/2552 ประกอบด้วยบุคลากรของส านักทรัพยากรการ
            เรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยมีพัฒนาการ ดังนี้

               เดือนพฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการได้เริ่มด าเนินงาน โดยท าหน้าที่เลือกและทดสอบ
            ระบบที่จะน ามาใช้ และได้คัดเลือกโปรแกรมดีสเปซ (DSpace) เป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิดเผยรหัส
            หรือ Open Source ที่น ามาใช้ในการจัดการคลังเอกสารอเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความยืดหยุ่น สามารถ
                                    ิ
            จัดเก็บเอกสารและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลขององค์กร รวมทั้งการสงวนรักษาเอกสารในระยะยาว

                                          ั
            ช่วยให้ใช้งานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหาได้ทุกประเภท ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งพฒนาโดยห้องสมุดสถาบัน
                             ิ
            เทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ และบริษัทฮวเลตต์-แพคการ์ด สะดวกต่อการปรับแต่งชุดโปรแกรมให้
            สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้
               เดือนมิถุนายน 2553 ได้ด าเนินการในระยะที่ 2 คณะกรรมการด าเนินงานได้ติดตั้งระบบให้

            สมบูรณ์ รวมทั้งน าเข้าความรู้ที่เป็นวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยเป็นการน าร่องโครงการคลังปัญญา
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้งานแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
            มหาวิทยาลัยเพื่อขยายผลต่อไป
               เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลในคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีรูปแบบการจัดเก็บแบ่ง

            ตามคณะ ภาควิชา และประเภทผลงาน ทั้งนี้ประเภทผลงาน ได้แก่ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงาน
            การวิจัย และบทความวิจัย มีจ านวนเพมมากขึ้น อกทั้งมีนโยบายการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัย
                                 ี
                            ิ่
            ของส านักวิจัยและพฒนา เพอจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานสู่คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                    ั
                        ื่
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13