Page 10 - คู่มือบริหารจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 10

3               โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) คือ ซอฟต์แวร์ระบบเปิดเผยรหัส หรือ Open Source ที่
                           ิ
            น ามาใช้ในการจัดการคลังเอกสารอเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความยืดหยุ่น สามารถจัดเก็บเอกสารและ
            เผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลขององค์กร รวมทั้งการสงวนรักษาเอกสารในระยะยาว ช่วยให้ใช้งานร่วมกัน
            แบ่งปันเนื้อหาได้ทุกประเภท ทุกที่ ทุกเวลา
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15