Page 4 - คู่มือบริหารจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 4

ค                             สารบัญภาพ            ภาพที่ 2-1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ........................................................................ 6

            ภาพที่ 2-2 โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) .............................................................. 7
            ภาพที่ 2-3โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ....................................................................... 8
                          ้
            ภาพที่ 3-1 โครงสร้างการจัดเก็บขอมูลของโปรแกรมดีสเปซ ........................................................... 10
            ภาพที่ 3-2 กระแสงานโปรแกรมดีสเปซ .......................................................................................... 10

            ภาพที่ 4-1 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส่วนผู้ใช้ระบบ ............................................................... 23
            ภาพที่ 4-2 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส่วนผู้ดูแลระบบ ........................................................... 24

            ภาพที่ 4-3 การเข้าใช้ระบบ PSU Knowledge Bank ..................................................................... 25
            ภาพที่ 4-4 การยืนยันตัวตน ............................................................................................................ 25
            ภาพที่ 4-5 หน้าจอ My Knowledge Bank .................................................................................... 26
            ภาพที่ 4-6 การเลือก Collection ................................................................................................... 26
                     ้
            ภาพที่ 4-7 การน าเข้าขอมูลวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (1) ............................................................... 28
                     ้
            ภาพที่ 4-8 การน าเข้าขอมูลวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (2) ............................................................... 29
                     ้
            ภาพที่ 4-9 การน าเข้าขอมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย (1) .................................................................... 31
            ภาพที่ 4-10 การน าเข้าข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย (2) .................................................................. 32

            ภาพที่ 4-11 การน าเข้าข้อมูลรายงานการวิจัยภาษาอังกฤษ (1) ...................................................... 34
            ภาพที่ 4-12 การน าเข้าข้อมูลรายงานการวิจัยภาษาอังกฤษ (2) ...................................................... 35
            ภาพที่ 4-13 การน าเข้าข้อมูลรายงานการวิจัยภาษาไทย (1) ........................................................... 37
            ภาพที่ 4-14 การน าเข้าข้อมูลรายงานการวิจัยภาษาไทย (2) ........................................................... 38

            ภาพที่ 4-15 การน าเข้าข้อมูลบทความภาษาอังกฤษ (1) .................................................................. 40
            ภาพที่ 4-16 การน าเข้าข้อมูลบทความภาษาอังกฤษ (2) .................................................................. 41
            ภาพที่ 4-17 การน าเข้าข้อมูลบทความภาษาไทย (1) ....................................................................... 43

            ภาพที่ 4-18 การน าเข้าข้อมูลบทความภาษาไทย (2) ....................................................................... 44
                     ั
            ภาพที่ 4-19 หน้าจออพโหลดไฟล์ข้อมูล .......................................................................................... 44
            ภาพที่ 4-20 หน้าจอแสดงผลอัพโหลดไฟล์ ...................................................................................... 45
                     ั
            ภาพที่ 4-21 หน้าจออพโหลดไฟล์เสร็จสิ้น ....................................................................................... 45
            ภาพที่ 4-22 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลที่น าเข้า PSU Knowledge Bank .............................. 46

            ภาพที่ 4-23 หน้าจอสัญญาอนุญาตการเผยแพร่ .............................................................................. 47
            ภาพที่ 4-24 หน้าจอยืนยันการสิ้นสุดการป้อนข้อมูล ....................................................................... 48
            ภาพที่ 4-25 การเลือกรายการยืนยันข้อมูล...................................................................................... 48

            ภาพที่ 4-26 หน้าจอการยืนยันข้อมูล (1) ......................................................................................... 49
            ภาพที่ 4-27หน้าจอการยืนยันข้อมูล (2) .......................................................................................... 50
            ภาพที่ 4-28 หน้าจอแสดงผลการเลือก Approve ........................................................................... 50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9