Page 12 - คู่มือบริหารจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 12

5               2. ด้านการวางแผน
                2.1 ร่วมวางแผนการท างานของคณะกรรมการคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
             ื่
            เพอให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด ได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้อง
            ของข้อมูล การส่งเสริมการน าเข้าข้อมูล การเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูล

                2.2 ร่วมวางแผนหลักการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
                2.3 การร่วมเป็นคณะท างานชุดต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
                2.4 วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ
               3. ด้านการประสานงาน

                              ิ
                                            ื่
                                         ั
                3.1 ประสานงานกับศูนย์คอมพวเตอร์และส านักวิจัยและพฒนา เพอเชื่อมโยงฐานข้อมูล
            งานวิจัย
                3.2 ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย เพอให้นักศึกษาสามารถน าเข้าวิทยานิพนธ์ สาร
                                  ื่
            นิพนธ์ เข้าสู่ระบบด้วยตนเอง
                3.3 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
                3.4 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของคณะหรือหลักสูตรในการให้ความรู้ในการน าเข้าขอมูล
                                                   ้
                3.5 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย

               4. ด้านการบริการ
                4.1 บริการตอบค าถามเกี่ยวกับคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แก่นักศึกษา
                         ุ
            คณาจารย์ บุคลากรในสถาบันอดมศึกษา และผู้รับบริการภายนอก เพอประโยชน์เกี่ยวกับงานสอน
                                         ื่
            งานวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
                4.2 ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่

            เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
            คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
                4.3 การจัดบริการเชิงรุกเพอประชาสัมพนธ์และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของ
                            ื่
                                  ั
            ห้องสมุด
                4.4 การฝึกงานให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ที่เข้ามาฝึกงานภายในส านักทรัพยากร
            การเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เกี่ยวกับคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17