Page 5 - คู่มือบริหารจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 5

ง
            ภาพที่ 4-29 หน้าจอการเลือก Reject ............................................................................................. 51
            ภาพที่ 4-30 การเลือกรายการแก้ไขเมทาดาตา ............................................................................... 51

            ภาพที่ 4-31 หน้าจอการแก้ไขเมทาดาตา (1)................................................................................... 52
            ภาพที่ 4-32 หน้าจอการแก้ไขเมทาดาตา (2)................................................................................... 52
                          ้
            ภาพที่ 4-33 หน้าจอแสดงผลการแกไขเมทาดาตาเสร็จสิ้น .............................................................. 53
            ภาพที่ 4-34 หน้าจอแสดงผลเมื่อเลือก Edit Metadata ................................................................. 53
            ภาพที่ 4-35 แถบเมนู Administer ................................................................................................. 54
            ภาพที่ 4-36 หน้าจอ Administration Tools ................................................................................. 54
            ภาพที่ 4-37 เมนูส าหรับการจัดการชุมชน ....................................................................................... 54
                       ิ่
            ภาพที่ 4-38 ขั้นตอนการเพมชุมชน (1) ........................................................................................... 55
                       ิ่
            ภาพที่ 4-39 ขั้นตอนการเพมชุมชน (2) ........................................................................................... 55
                       ิ่
            ภาพที่ 4-40 ขั้นตอนการเพมชุมชนย่อย (1) .................................................................................... 56
                       ิ่
            ภาพที่ 4-41 ขั้นตอนการเพมชุมชนย่อย (2) .................................................................................... 56
                       ิ่
            ภาพที่ 4-42 ขั้นตอนการเพมชุมชนย่อย (3) .................................................................................... 57
                       ิ่
            ภาพที่ 4-43 ขั้นตอนการเพมคอลเล็กชั่น (1) ................................................................................... 57
                       ิ่
            ภาพที่ 4-44 ขั้นตอนการเพมคอลเล็กชั่น (2) ................................................................................... 58
                       ิ่
            ภาพที่ 4-45 ขั้นตอนการเพมคอลเล็กชั่น (3) ................................................................................... 59
                       ิ่
            ภาพที่ 4-46 ขั้นตอนการเพมคอลเล็กชั่น (4) ................................................................................... 59
                       ิ่
            ภาพที่ 4-47 ขั้นตอนการเพมคอลเล็กชั่น (5) ................................................................................... 60
                       ิ่
            ภาพที่ 4-48 ขั้นตอนการเพมคอลเล็กชั่น (6) ................................................................................... 60
                       ิ่
            ภาพที่ 4-49 ขั้นตอนการเพมคอลเล็กชั่น (7) ................................................................................... 61
                       ิ่
            ภาพที่ 4-50 ขั้นตอนการเพมคอลเล็กชั่น (8) ................................................................................... 61
            ภาพที่ 4-51 ขั้นตอนการสร้าง Item template (1) ........................................................................ 62
            ภาพที่ 4-52 ขั้นตอนการสร้าง Item template (2) ........................................................................ 63
            ภาพที่ 4-53 หน้าจอแสดงผลการสร้างคอลเล็กชั่น .......................................................................... 64

            ภาพที่ 4-54 แถบเมนู Administer ................................................................................................. 65
            ภาพที่ 4-55 หน้าจอ Administration Tools ................................................................................. 65
            ภาพที่ 4-56 เมนูส าหรับการจัดการสมาชิก ..................................................................................... 65

            ภาพที่ 4-57 ขั้นตอนการสร้างกลุ่ม (1) ............................................................................................ 65
            ภาพที่ 4-58 ขั้นตอนการสร้างกลุ่ม (2) ............................................................................................ 66
            ภาพที่ 4-59 ขั้นตอนการค้นหาสมาชิก ............................................................................................ 66
                       ิ่
            ภาพที่ 4-60 ขั้นตอนการเพมสมาชิกเข้ากลุ่ม ................................................................................... 67
            ภาพที่ 4-61 การสร้างกลุ่มสมาชิกเสร็จสิ้น ...................................................................................... 67

            ภาพที่ 4-62 หน้าจอแสดงแถบเมนู Item Mapper ......................................................................... 68
            ภาพที่ 4-63 การสืบค้นรายการที่ต้องการสร้าง Item Mapper ....................................................... 69
            ภาพที่ 4-64 หน้าจอแสดงผลการสืบค้น .......................................................................................... 69
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10