Page 13 - คู่มือบริหารจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 13

6
            โครงสร้างการบริหารจัดการ

               1. โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)


                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


                       ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
             ฝ่ายบริการสารสนเทศ     ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ      ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร               บริการยืม-คืนทรัพยากร    พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ       นโยบายและแผน


               บริการค้นคว้าวิจัยและ    วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ      ธุรการทั่วไป
               บริการให้การศึกษาผู้ใช้

                ประชาสัมพันธ์และ      วารสารและดรรชนีวารสาร       การเจ้าหน้าที่

                 ลูกค้าสัมพันธ์
                                สารสนเทศดิจิทัล        คลังและพัสดุ
               เทคโนโลยีทางการศึกษา


                เทคโนโลยีสารสนเทศ                       อาคารสถานที่                 เย็บเล่มและซ่อม
                ทรัพยากรสารสนเทศ

                      ภาพที่ 2-1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
            (ภาพดัดแปลงจาก ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร, 2561, หน้า OP-5)
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18