Page 11 - คู่มือบริหารจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 11

4
                              บทที่ 2
                         บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ


            บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง

               ผู้ปฏิบัติงานมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ งานวิเคราะห์และจ าแนกหมวดหมู่

                              ์
                                            ั
            ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพมพ บันทึกข้อมูลลงระบบห้องสมุดอตโนมัติ ALIST และ
                            ิ
            ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีหน้าที่รวบรวมทรัพยากร
            สารสนเทศ ที่เป็นผลงานของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น
            วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิจัย เป็นต้น โดยใช้โปรแกรมดีสเปซในการจัดเก็บ

                                     ั
            และเผยแพร่ในรูปแบบของฐานข้อมูล รวมถึงการประชาสัมพนธ์ การให้ค าแนะน าและการอบรมการ
            ใช้งานการน าเข้าข้อมูลแก่นักศึกษาและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่
                                                  ื่
            องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบงานด้านบริการและงานอน ๆ ที่
            ได้รับมอบหมาย

            ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

               การปฏิบัติงานการจัดการสารสนเทศคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และงาน

            วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
               1. ด้านการปฏิบัติการ
                1.1 รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นสิ่งพมพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่
                                      ์
                                    ิ
            วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความวิจัย
                1.2 น าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
                1.3 การดูแลระบบและปรับปรุงเมทาดาตา เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์และถูกต้อง
                        ั
                1.4 ประชาสัมพนธ์และแนะน าคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับหน่วยงาน
            ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการใช้งานและการน าเข้าข้อมูล
                1.5 การอบรมการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบแก่นักศึกษาและบุคลากร
                1.6 เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                1.7 ก าหนดหัวเรื่องและเลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ ์

                1.8 บันทึกรายการบรรณานุกรมลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
                1.9 ตรวจสอบความถูกต้องการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศก่อนน าส่งเตรียมตัวเล่ม
            ออกให้บริการ
                1.10 จัดท าคู่มือการใช้งานคลังปัญญามหาวิทยาลัย ได้แก่ การน าเข้าข้อมูลวิทยานิพนธ์

            ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16