25th July 2024

มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่  10 – 11 พฤษภาคม 2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรอบปีการศึกษา 2563 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคม ครบรอบปีที่ 53 ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เปิดสอนรวม 336 สาขาวิชา ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคม เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคโควิด-19 รองรับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และเปิดโรงพยาบาลสนามและศูนย์ฉีดวัคซีน สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จัดทำโครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิดและช่วยเหลือนักศึกษา โดยจัดสรรทุนการศึกษาและลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2563 เป็นวันแรก รวม 2,161 คน โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยฯ ทูลเกล้าถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การประถมศึกษา) แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะได้นําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่อไป ต่อจากนั้นได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ องค์กรที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ตามลำดับดังนี้

ปริญญากิตติมศักดิ์ ได้แก่

  1. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุริชัย หวันแก้ว ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ความขัดแย้งและสันติศึกษา)
  2. พลเอกอรรฐพร โบสุวรรณ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)

– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ได้แก่

  1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอุ่นใจ กออนันตกุล คณะแพทยศาสตร์
  2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิญญ มิตรานันท์ คณะแพทยศาสตร์
  3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนครชัย เพื่อนปฐม คณะแพทยศาสตร์
  4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสกสิต โอสถากุล คณะแพทยศาสตร์

องค์กรที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ได้แก่ มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ได้แก่

  1. อาจารย์ต่วนยามีลา อัลอิดรุส คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เดชาพันธุ์กุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น

หลังจากนั้นได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก โท และตรี จากวิทยาเขตเขตตรัง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตหาดใหญ่ รวม 2,161 คน ตามลำดับ โอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาท ความว่า การที่จะประกอบอาชีพการงาน ตลอดจนปฎิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ได้นั้นแต่ละคนต้องมีความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ขอให้น้อมนำพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มายึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงาน”

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก :
ข่าววิทยาเขตปัตตานี ; https://administration.pn.psu.ac.th/pr-file/news65-109.pdf
ข่าวชาวสงขลานครินทร์ ; https://www.psu.ac.th/?page=news&news_code=725

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ