บัณฑิต

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 9 กันยายน 2562 “บัณฑิตควรร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญแก่ส่วนรวม”

      วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่ 3    โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร. ยาโคบุส วิลเฮลมุส มาเรีย นอร์เดอร์เมียร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ และ นายกัมพล ตันสัจจา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ 8 ราย เป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัย 4 ราย อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์ …

พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 9 กันยายน 2562 “บัณฑิตควรร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญแก่ส่วนรวม” Read More »

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

“50 ปี แห่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”

   ผศ. ดร .นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักศึกษาบัณฑิตในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ โดยท่านได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาของสังคมทั้งในระดับพื้นที่ คือ ภาคใต้ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จนที่ภาคภูมิใจของ ชาวสงขลานครินทร์และชุมชนภาคใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคประกอบการ และยังมุ่งสร้างบุคคลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านต่างๆ โดยได้สนับสนุนให้มีหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยกว่า 21 ศูนย์ และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ 7 ศูนย์ เพื่อศึกษาวิจัยเชิงลึกในศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งจะใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศและสู่สากล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้ร่วมงานวิจัย มีโอกาสได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกับอาจารย์และเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและนอกประเทศ โดยตลอดวันที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมบรรยายจากวิทยากรต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเรียนและการใช้ชีวิตกับการศึกษาสามารถนำมาปรับตัวได้ในอนาคต” ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ