14th June 2024
หาดใหญ่ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกทั้งหมด 3,000 อันดับ ในปี 2020-2021 โดย URAP ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสมรรถนะทางวิชาการสำหรับปี ค.ศ. 2020-2021 University Ranking By Academic Performance (URAP) 2020-2021

URAP เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยประเมินจากคุณภาพของบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 6 ตัวชี้วัด จากฐานข้อมูล ได้แก่

– Article วิเคราะห์จากจำนวนบทความที่ตีพิมพ์

– Total Document วิเคราะห์จากจำนวนบทความวิชาการ ผลงานวิจัย บทความในการประชุมวิชาการ บทวิจารณ์ และบทวิเคราะห์ทั้งหมด

– Citation วิเคราะห์จากจำนวนการอ้างอิงของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

– Article Impact Total วิเคราะห์จากสัดส่วนจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

– Citation Impact Total วิเคราะห์จากสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่อ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดในฐานข้อมูล InCites และ Web of Science 

– International Collaboration วิเคราะห์โดยการใช้ข้อมูลจากการตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 

ขอบคุณข้อมูลจาก : psu.ac.th

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ