jidapha.r

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกทั้งหมด 3,000 อันดับ ในปี 2020-2021 โดย URAP ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสมรรถนะทางวิชาการสำหรับปี ค.ศ. 2020-2021 University Ranking By Academic Performance (URAP) 2020-2021 URAP เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยประเมินจากคุณภาพของบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 6 ตัวชี้วัด จากฐานข้อมูล ได้แก่ – Article วิเคราะห์จากจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ – Total Document วิเคราะห์จากจำนวนบทความวิชาการ ผลงานวิจัย บทความในการประชุมวิชาการ บทวิจารณ์ และบทวิเคราะห์ทั้งหมด – Citation วิเคราะห์จากจำนวนการอ้างอิงของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ – Article Impact Total วิเคราะห์จากสัดส่วนจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  – Citation Impact Total วิเคราะห์จากสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่อ …

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก Read More »

สงขลานครินทร์ จัดทำ PSU Care ควบคุมโควิด-19

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างแพลตฟอร์ม PSU Care อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่ต่างๆ ของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลและควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 โดยมีการบันทึกพื้นที่ที่เข้าไปใช้งานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  และการรายงานสุขภาพรายวัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องในทุกกรณี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล และดร.นพ.ชนนท์ กองกมล  รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิตอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันแถลงเชิญชวน ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยแพลตฟอร์ม PSU Care ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ PSU Care สามารถเข้าถึงได้โดยประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะกับบุคลากรหรือนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสงขลาให้ทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในการพัฒนาและขยายผล  การใช้งาน PSU Care ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด  และมีการนำไปใช้งานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยเขตสุราษฎร์ธานี ด้วย ผศ.ดร. …

สงขลานครินทร์ จัดทำ PSU Care ควบคุมโควิด-19 Read More »