17 April 2024

ปักษ์ใต้บ้านเรา

           ภาคใต้เป็นภาคที่มีอาณาเขตติดทะเลมากที่สุดในประเทศไทย สภาพภูมิประเทศเป็นแผ่นดินเรียวยาวจนสุดแดน ๒ ฝั่งของแผ่นดิน เกาะชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน ด้านตะวันออกเป็นอ่าวไทยประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ติดแถบชายฝั่งจึงยึดอาชีพการทำประมงเพื่อยังชีพเป็นหลัก

                                          ขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/tu13u1e

          ภูมิประเทศของภาคใต้มีเอกลักษณ์เฉพาะคือ มีชายฝั่งประกบเทือกเขาสูงที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งไม่มีในภูมิภาคอื่น ๆ ของไทย ภูมิประเทศเป็นหลักจึงเป็นเทือกเขาและชายฝั่ง เป็นที่ราบจะมีอยู่เป็นแนวแคบ ๆ แถบชายฝั่งทะเล และสองฝั่งลำน้ำ การตั้งถิ่นฐานจะอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทั้งด้านตะวันออกและตะวันตก จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้ ทำให้มีผู้คนที่หลากหลายทางด้านภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม อันประกอบด้วยพุทธและอิสลาม ชาวมุสลิม ซึ่งต่างเชื้อชาติกัน เช่น คนไทย คนจีน และผู้ที่มีเชื้อสายมาเลย์ รวมทั้งชนพื้นเมืองอย่างเช่น ชาวเล โดยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นโดยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มเฉพาะถิ่น ดังนั้นภาคใต้จึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยว กอปรกับภาคใต้มีภูมิประเทศและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามยิ่ง โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน

ขอบคุณข้อมูลจาก

ธนวรรณ นาคินทร์. (บรรณาธิการ). (2556). เมนูปักษ์ใต้ หรอยจังฮู้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แสงแดด.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ